375 386 ×
thank you · danke · merci · tak · gracias · grazie · благодаря́ · dziękuję · bedankt · obrigado · ευχαριστώ · köszönöm · mulțumesc · kiitos · poďakovať · hvala
Pridaj sa

Našimi odpoveďami chceme podporiť ochranu vôd a ich význam pre prírodu, ľudí a ekonomiku

 

Európska komisia prehodnocuje vhodnosť súčasnej európskej vodnej legislatívy. Zaujíma ju názor čo najväčšieho počtu občanov Európy na to, ako sú dôležité vodné ekosystémy a či legislatíva EÚ prispieva k trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodnými zdrojmi a k zlepšeniu stavu vodných tokov.  Dňa 17. septembra 2018 bola spustená verejná konzultácia Rámcovej smernice o vode , ktorá poskytuje priestor na vyjadrenie názoru širokej i laickej verejnosti.

 

Experti a organizácie zamerané na ochranu životného prostredia vypracovali odpovede, ktoré odrážajú súčasný stav ochrany vôd.  Navrhli sme nasledujúce odpovede na otázky týkajúce sa Rámcovej smernice o vode (WFD) a jej dvoch dcérskych smerníc (Smernice ochrane podzemných vôd a Smernice o prioritných látkach), ktoré predstavujú základný rámec pre trvalo udržateľné hospodárenie s vodou v Európe. Mnohé členské štáty a niektoré odvetvia majú z dôvodu svojich ekonomických záujmov snahu RSV oslabiť. Reakcia, ktorú navrhujeme by mala zabezpečiť, aby bol zachovaný silný právny predpis, ktorý bude aj naďalej umožňovať chrániť a rozumne využívať vodné zdroje v EÚ.

 

 

Časť I – Dotazník pre širokú verejnosť

 

1. Ako hodnotíte súčasnú situáciu európskych vôd?

Nie je dobrá

 

Naše zdôvodnenie

Stav európskych vôd je nepriaznivý aj napriek určitým zlepšeniam, ktoré sa vďaka Rámcovej smernici o vode podarili najmä v oblasti znečistenia vôd. Až 60% riek, jazier a mokradí v EÚ v súčasnosti nedosahuje podľa Rámcovej smernice o vode "dobrý stav". Zatiaľ čo sa stav podzemných vôd vo všeobecnosti zlepšuje, v niektorých častiach Európy sú stále vážne problémy.

 

 

2. Keď uvažujete nad vodou a jej rôznymi použitiami a funkciami, čo z uvedeného považujete za prioritu?

 • Ochrana zdrojov pitnej vody a systémov zásobovania vodou: vysoká priorita                       
 • Ochrana vody pred znečistením: vysoká priorita
 • Dostupnosť pitnej vody a úžitkovej vody pre domácnosti: vysoká priorita               
 • Dostupnosť vody na zavlažovanie v poľnohospodárstve: nízka priorita   
 • Dostupnosť vody pre priemysel: nízka priorita
 • Dostupnosť vody na rekreačné účely: vysoká priorita                      
 • Dostupnosť vody na dopravné účely: nízka priorita         
 • Dostupnosť vody na výrobu energie: nízka priorita
 • Ochrana prírodných vôd a s nimi súvisiacich ekosystémov: vysoká priorita
 • Predchádzanie povodniam a ochrana pred nimi: vysoká priorita                                                

 

Naše zdôvodnenie

Pri správnej implementácii RVS by mali vodné zdroje postačovať na pokrytie všetkých potrieb. Napriek tomu by sa pitná voda a trvalo udržateľné ekosystémy mali stať pri rozhodovaní o vodných zdrojoch prioritou.

 

 

3. Máte pocit, že sa v súčasnosti s vodou hospodári a voda sa využíva udržateľným spôsobom?

Nie

 

Naše zdôvodnenie

Členské štáty EÚ sú dnes v riešení problémov nevhodného hospodárenia s vodnými zdrojmi málo ambiciózne. Súčasné uplatňovanie vodnej legislatívy EÚ – ktorá vznikla s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie a využívanie vôd – charakterizuje nadmerné používanie a často zneužívanie možností, ktoré dovoľujú členským štátom odkladať veľmi potrebné opatrenia, znižovať ciele, alebo povoliť realizáciu projektov s negatívnymi dopadmi na prostredie. Súčasné plány manažmentu povodí nie sú účinné, pretože nie sú vhodne naplánované a nie je dostatočne zabezpečené zapojenie verejnosti. Vo veľkej miere sa spoliehajú na dobrovoľné opatrenia, nie sú dostatočne financované, kontrolované a neplnia stanovené environmentálne ciele. Väčší užívatelia a znečisťovatelia vôd (napríklad poľnohospodári s nevhodnými poľnohospodárskymi postupmi) neplatia svoj podiel za nápravu škôd, ktoré spôsobili okolitému vodnému prostrediu a škody za nich hradia daňoví poplatníci a spotrebitelia vo svojich účtoch za vodu.

 

 

6. Myslíte si, že sa po zavedení rámcovej smernice o vode (2003) a smernice o povodniach (2009) hospodárenie s vodnými zdrojmi vo vašej krajine zlepšilo? Pripomíname, že ide o dátumy transpozície týchto smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov.

Áno, do určitej miery

 

Naše zdôvodnenie

Napriek tomu, že stále neboli dosiahnuté politické ciele EÚ v oblasti vodného hospodárstva a členské štáty majú slabú politickú vôľu zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie s vodou, RSV pozitívne ovplyvnila postupy, ktoré sa v Európe využívajú. Zaviedli sa riadiace systémy, podstatne sa zlepšili naše poznatky o stave vôd v EÚ, negatívnych vplyvoch na rieky, jazerá, mokrade, podzemné i pobrežné vody a získali sa informácie o možnostiach a efektívnych opatreniach na riešenie problémov. Rámcová smernica o vode takisto pomohla zlepšiť transparentnosť v oblasti vodného hospodárstva a zapojenie verejnosti do procesov rozhodovania. Taktiež sme zaznamenali pokroky v spolupráci medzi členskými štátmi, ktoré zdieľajú povodia riek a poskytujú dôležitú cezhraničnú ochranu sladkovodných ekosystémov.

 

 

7. Myslíte si, že sa po zavedení rámcovej smernice o vode kvalita povrchových a podzemných vôd vo vašej krajine alebo vašom regióne zlepšila?

Áno, do určitej miery

 

Naše zdôvodnenie

Miera zlepšenia závisí od ochoty členského štátu podniknúť potrebné kroky, ktoré vedú k dobrému stavu riek, jazier, mokradí a podzemných vôd. Ekologický stav vôd sa pri správnej implementácii RSV darí zlepšovať. Vo všeobecnosti pozorujeme, že vďaka realizácii kombinovaných opatrení prijatých v rámci RSV sa v Európe znížilo znečistenie z mestských, priemyselných a poľnohospodárskych zdrojov. Taktiež sa podarilo zabrániť negatívnym zmenám prírodných podmienok tým, že sa zastavili, alebo pozmenili niektoré plánované stavebné zásahy. V Európe sa podarilo úspešne realizovať množstvo revitalizačných projektov a opatrení, vďaka ktorým sa obnovili sladkovodné ekosystémy (napr. projekty na odstránenie bariér na tokoch), ktoré okamžite pomohli obnoviť biodiverzitu. 

 

 

8. Ktoré z týchto faktorov môžu podľa vás predstavovať prekážku pri snahe dosiahnuť dobrý kvalitatívny a/alebo kvantitatívny stav povrchových/podzemných vôd? (Každý faktor ohodnoťte počtom bodov od 5 do 1, pričom 5 = veľmi vážna prekážka, 4 = vážna prekážka, 3 = stredná prekážka, 2 = mierna prekážka, 1 = žiadna prekážka. Ak je to možné, ohodnoťte všetky problémy, ale môžete si vybrať aj „neviem/nemám na to názor“.)

 

Kvantitatívne aspekty

 • Rastúci dopyt po pitnej vode/zvyšujúci sa počet obyvateľov: 2 (mierna prekážka)
 • Rastúci dopyt po vode pri výrobe energie, v priemysle a poľnohospodárstve: 5 (veľmi vážna prekážka)
 • Rastúci dopyt po vode pri priemyselných činnostiach: 3 (stredná prekážka)
 • Rastúci dopyt po vode na zavlažovanie v poľnohospodárstve: 5 (veľmi vážna prekážka)
 • Čoraz intenzívnejšie suchá (vedúce k poklesu dostupnosti vody) v dôsledku zmeny klímy: 2 (mierna prekážka)

 

 

Znečistenie vôd

 • Znečistenie vody v dôsledku používania pesticídov v poľnohospodárstve: 5 (veľmi vážna prekážka)
 • Znečistenie vody živinami z: 5 (veľmi vážna prekážka)

(a) vôd vypúšťaných z čističiek komunálnych a priemyselných odpadových vôd: 2 (mierna prekážka)

(b) poľnohospodárskeho použitia hnojív a hnoja: 5 (veľmi vážna prekážka)

 • Znečistenie ťažkými kovmi z akéhokoľvek zdroja vrátane ťažby v minulosti: 5 (veľmi vážna prekážka)
 • Trvalé znečistenie organickými chemikáliami, ktoré sú v súčasnosti v EÚ zakázané: 4 (vážna prekážka)
 • Nové kontaminanty (napr. mikroplasty, lieky): neviem/nemám na to názor

(a) mikroplasty: neviem/nemám na to názor

(b) lieky: 3 (stredná prekážka)

(c) iné nové znečisťujúce látky: neviem/nemám na to názor

  • Nedostatočná regulácia emisií znečisťujúcich látok: 2 (mierna prekážka)

 

Biodverzita

 • Negatívny vplyv na vodné ekosystémy: 5 (veľmi vážna prekážka)
 • Negatívny vplyv na suchozemské ekosystémy, ktoré sú závislé od vody: 5 (veľmi vážna prekážka)

 

Rozvoj infraštruktúry

 • Fyzické zmeny vodných útvarov (napr. vyrovnávanie riek, výstavba priehrad, ochrana pred povodňami, baníctvo): 5 (veľmi vážna prekážka)
 • Nedostatočná kapacita kanalizačného systému (vedúca k preplneniu): 3 (stredná prekážka)
 • Neprimeraný alebo obmedzený objem nádrží (zavlažovanie, výroba energie atď.): neviem/nemám na to názor
 • Úniky pitnej vody z vodovodnej siete: 3 (stredná prekážka)

 

Odber vody

 • Nezákonný alebo neregulovaný odber: 5 (veľmi vážna prekážka)
 • Regulovaný, ale neudržateľný odber: 5 (veľmi vážna prekážka)
 • Nízke poplatky za odber (vedúce k plytvaniu a/alebo zanedbaniu zachytávania/opätovného používania vody): 5 (veľmi vážna prekážka)

 

Naše zdôvodnenie

Sladkovodné ekosystémy čelia mnohým tlakom. Veľmi významnými prekážkami, ktoré bránia dosiahnuť a udržať dobrý stav povrchových a podzemných vôd sú: znečistenie z poľnohospodárstva, nadmerné odbery vody (z veľkej časti kvôli nevhodným opatreniam v poľnohospodárstve) a zmeny prirodzených a fyzikálnych podmienok riek a ostatných sladkovodných ekosystémov spôsobené energetikou, vodnou dopravou, poľnohospodárstvom a protipovodňovými opatreniami. K nepriaznivému stavu riek, jazier a mokradí prispieva aj skutočnosť, že významní znečisťovatelia a užívatelia vôd nie sú spravodlivo pokutovaní za škody, ktoré spôsobili (silná požiadavka RSV, ktorá sa v súčasnosti nedodržiava). Zatiaľ sa v rámci dosahovania cieľov RSV nehodnotil vplyv ďalších znečisťujúcich látok vrátane mikroplastov.  

 

 

9. Ktoré sú hlavné problémy hospodárenia s vodou vo vašej krajine alebo vašom regióne? Označte najvýznamnejšie problémy.

Maximálny počet možností, ktoré môžete označiť: 5

 • Chýbajúce stanovenie poradia dôležitosti problémov týkajúcich sa vody v rámci národného politického programu
 • Nedostatočné konzultácie a účasť širokej verejnosti a príslušných zainteresovaných strán
 • Nedostatočná integrácia s inými odvetviami súvisiacimi s vodou a protichodné politiky plánovania
 • Problémy spôsobené poľnohospodárskymi činnosťami (napr. živinami, eutrofizáciou, pesticídmi, odberom vody atď.)
 • Iné: Nedostatok politickej vôle zaoberať sa najväčšími ohrozeniami sladkovodných ekosystémov (napr. poľnohospodárstvo, vodné elektrárne, vodná doprava, nepriaznivé vodohospodárske opatrenia), čo dokazuje aj používanie výnimiek a neprideľovanie finančných prostriedkov na vhodné vodohospodárske opatrenia.

 

Naše zdôvodnenie

Politická vôľa jednotlivých štátov účinne riešiť problémy, ktoré ohrozujú sladkovodné ekosystémy je nedostatočná, čo predstavuje najväčšiu výzvu na dosiahnutie trvalo udržateľného vodného hospodárstva v Európe. Nízka ambícia je spôsobená tým, že problém vôd nepatrí medzi priority politického programu a podceňuje sa potreba zdravých vodných ekosystémov. Platí to najmä v prípadoch, keď sa berú do úvahy odvetvia ako poľnohospodárstvo, energetika a doprava. Poľnohospodárska politika EÚ do veľkej miery podporuje intenzifikáciu postupov, čo vedie k znečisťovaniu a nadmernému odberu vody. Energetika podporuje a finančne dotuje vodné elektrárne aj napriek tomu, že majú negatívny vplyv na biodiverzitu. Dopravná politika podporuje výstavbu vodnej infraštruktúry, ktorá neberie dostatočný ohľad na sladkovodné druhy a ich biotopy. Okrem nedostatku politickej vôle financovať potrebné opatrenia na ochranu a obnovu našich vôd je prekážkou aj nedostatočná konzultácia opatrení s odborníkmi a zainteresovanou verejnosťou (vrátane environmentálnych organizácií a širokej verejnosti). 

 

 

 

11. Aké opatrenia mali podľa vás najväčší vplyv na zlepšenie kvality vody a zvýšenie efektívnosti využívania vody od chvíle, keď bola rámcová smernica o vode v roku 2003 transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov? (Každé opatrenie ohodnoťte počtom bodov od 5 do 1, pričom 5 = veľmi výrazné zlepšenie, 4 = významné zlepšenie, 3 = primerané zlepšenie, 2 = mierne zlepšenie, 1 = žiadne zlepšenie. Ak je to možné, ohodnoťte všetky problémy, ale môžete si vybrať aj „neviem/nemám na to názor“.)

 • Prísnejšia regulácia znečisťovania životného prostredia: 3 (primerané zlepšenie)
 • Prísnejšia regulácia s cieľom minimalizovať používanie nebezpečných chemikálií v priemysle atď.: 3 (primerané zlepšenie)
 • Medzinárodná spolupráca pri riešení znečisťovania: 3 (primerané zlepšenie)
 • Meniace sa prístupy k využívaniu vody na výrobu/premenu energie (napr. vodné elektrárne, systémy chladenia vodou atď.): 2 (mierne zlepšenie)
 • Efektívnejšie technológie čistenia odpadových vôd: 4 (významné zlepšenie)
 • Lepšie technológie v domácnostiach/prístrojoch na zníženie spotreby vody (napr. toalety s duálnym splachovaním, sprchovacie hlavice s regulátormi prietoku, ekologické práčky): 2 (mierne zlepšenie)
 • Sadzby za používanie vody (napr. na základe priemyselného, poľnohospodárskeho a domáceho merania spotreby vody): 3 (primerané zlepšenie)
 • Viac verejne dostupných informácií o kvalite vody, jej dostupnosti a distribúcii: 2 (mierne zlepšenie)
 • Udržateľnejšie využívanie vody v poľnohospodárstve: 2 (mierne zlepšenie)
 • Zmeny v iných poľnohospodárskych postupoch, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a dostupnosť vody (napr. zníženie používania pesticídov, ekologické poľnohospodárstvo, striedanie plodín atď.): 2 (mierne zlepšenie)
 • Územné plánovanie, ktoré „vytvára priestor pre vodu“: 3 (primerané zlepšenie)
 • Lepšia integrácia ochrany vôd a využívania vody na dopravu: 2 (mierne zlepšenie)
 • Akademický výskum a výskumné a inovačné činnosti súvisiace so zlepšením efektívnosti využívania vody a s riešením možných zdrojov znečisťovania: 2 (mierne zlepšenie)
 • Iné: /

 

Naše zdôvodnenie

Opatrenia, ktoré sa ukázali z hľadiska cieľov RSV ako najúčinnejšie, sú rôzne regulačné opatrenia, ako napr. obmedzenie používania určitých znečisťujúcich látok, používanie ekonomických nástrojov, ako vodné tarify, ako aj zavedenie opatrení súvisiacich s ďalšími právnymi predpismi EÚ, napr. nakladanie s odpadovými vodami. Dobrovoľné opatrenia sú oveľa menej účinné, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárske znečistenie alebo nadmerné odbery.

 

 

13. Máte obavy z možných účinkov zmeny klímy na kvalitu vody a jej dostupnosť?

Áno, v obidvoch prípadoch

 

14. Myslíte si, že sa robia dostatočné opatrenia na to, aby sa potlačili účinky zmeny klímy na kvalitu a dostupnosť vody?

Nie

 

Naše zdôvodnenie (pre odpovede na otázky 13 a 14)

V mnohých oblastiach Európy, a špeciálne v Stredozemí, klimatická zmena pravdepodobne zvýši dopyt po vode a zároveň spôsobí zníženie výdatnosti vodných zdrojov. V ostatných častiach Európy bude väčší problém v oblasti zvyšovania odtokov, záplav alebo zvyšujúcich sa hladín morí, čo ovplyvní aj kvalitu vody a infraštruktúru na zásobovanie pitnou vodou. Už teraz sme svedkami takýchto javov a môžeme očakávať, že v nasledujúcich rokoch sa ešte zintenzívnia. Treba povedať, že nielen zmena klímy, ale nedostatok vody alebo negatívne dopady zapríčinené záplavami spôsobuje najmä nesprávne obhospodarovanie našich vodných zdrojov. Členské štáty musia urobiť oveľa viac, aby súčasne dokázali uspokojiť  potreby nielen pre udržateľné poľnohospodárstvo, výrobu energie a priemysel, ale takisto pre rastúcu populáciu a sladkovodné ekosystémy. Na splnenie tejto výzvy je RSV dokonalým nástrojom.

 

 

22. Do akej miery ste oboznámení s právnymi predpismi EÚ a požiadavkami, ktoré predstavujú?

Rámcová smernica o vode: primerane oboznámený/-á

Smernica o podzemných vodách: primerane oboznámený/-á

Smernica o environmentálnych normách kvality: primerane oboznámený/-á

Smernica o povodniach: primerane oboznámený/-á

 

 

23. Prispeli vyššie uvedené právne predpisy EÚ k tomu, že sú dnes rieky a jazerá menej znečistené a bezpečnejšie než pred desiatimi rokmi?

Áno, do veľkej miery

 

Naše zdôvodnenie

Vo väčšine európskych riek a jazier sme zaznamenali výrazné zníženie znečisťujúcich látok v mestských a priemyselných odpadových vodách (napr. amoniak a fosforečnany). Kvalita väčšiny riek a jazier, ktoré sa využívajú na kúpanie bola tiež hodnotená dobre. Problémom však stále zostáva rozptýlené znečistenie spôsobené poľnohospodárstvom.

 

24. Prispeli vyššie uvedené právne predpisy EÚ k tomu, že sú dnes podzemné vody vo vašej krajine menej znečistené a bezpečnejšie než pred desiatimi rokmi?

Áno, do veľkej miery

 

Naše zdôvodnenie

Keďže podzemná voda reaguje pomalšie na opatrenia, ktoré riešia znečistenie v porovnaní s riekami a jazerami, klesajúci trend znečistenia je v podzemných vodách menej viditeľný. Pretrvávajúcou príčinou znečistenia podzemných vôd však zostáva poľnohospodárstvo.

 

25. Ako hodnotíte celkový prínos uvedených právnych predpisov EÚ k lepšiemu riadeniu vodných zdrojov vrátane množstva a dostupnosti vody?

Vysoký prínos

 

Naše zdôvodnenie

Rámcová smernica o vode mala veľký význam pri tvorbe prísnejších a ambicióznejších zákonov, ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie vody a ochranu sladkovodných ekosystémov pred znečistením, nadmerným odberom a negatívnymi zmenami ich prírodných podmienok. Príklady z celej Európy jasne ukazujú, že tam, kde sa smernica správne implementovala, pomohla zlepšiť spôsob obhospodarovania vôd. Následne sa zlepšil stav sladkovodných ekosystémov, biodiverzity a „služieb“, ktoré tieto ekosystémy poskytujú ľuďom, prírode a ekonomike. Hoci je potrebné urobiť oveľa viac, najmä zlepšiť uplatňovanie a presadzovanie smernice v praxi, tento právny predpis je dobrý a vhodný na účel, pre ktorý bol vytvorený.

 

 

26. Ako hodnotíte celkový prínos uvedených právnych predpisov EÚ k prevencii znečisťovania brakických a pobrežných vôd (vrátane fjordov, ústí riek, lagún, delt)?

Vysoký prínos

 

Naše zdôvodnenie

Rozsah rámcovej smernice zabezpečuje ochranu brakických a pobrežných vôd rovnako ako ochranu riek a jazier, kde bolo v súvislosti s chemickým znečistením zaznamenané zlepšenie. Podiel znečistenia brakických a pobrežných vôd je však v porovnaní s riekami a jazerami relatívne vyšší. Naznačuje to, že členské štáty účinne neriešia problémy spôsobujúce znečistenia vo fjordoch, ústiach riek, lagúnach a deltách.

 

 

Ďalšie pripomienky:

Záleží mi na súčasnom i budúcom stave našich vôd a súhlasím s environmentálnymi organizáciami, že Rámcová smernica o vode plní účel a je vhodná z hľadiska ochrany vôd a jej prínosu pre ľudí a ekonomiku. Podrobnejšiu odpoveď, prečo považujem Rámcovú smernicu o vode za vhodnú, účinnú a poskytuje pridanú hodnotu nájdete v II. časti dotazníka.

 

Ako občan, ktorému záleží na životnom prostredí, nesúhlasím so zmenou Rámcovej smernice o vode a požadujem dodržiavanie vysokých štandardov, ktoré nastavuje smernica v celej Európe. V súčasnosti členské krajiny nie sú pri implementácii RSV dostatočne ambiciózne. Prejavuje sa to v neúčinných plánoch manažmentu povodí, nedostatočných programoch opatrení, objeme finančných prostriedkov vyčlenených na implementáciu kontrolných opatrení, či v nadmernom využívaní rôznych druhov výnimiek stanovených v rámci smernice. Smernica potrebuje efektívnu implementáciu zo strany členských štátov a rovnako posilnenie presadzovania práva zo strany Európskej komisie.

 

 

 

Časť II - Dotazník pre expertov z radov zainteresovaných strán

 

1. Do akej miery bolo vykonávanie uvedených smerníc účinné pri dosahovaní nasledujúcich cieľov?

 • Zabránenie zhoršeniu stavu: mierne účinné
 • Ochrana a zveľaďovanie vodných ekosystémov: mierne účinné
 • Znižovanie chemického znečistenia povrchových vôd: veľmi účinné
 • Znižovanie znečistenia povrchových vôd živinami: primerane účinné
 • Znižovanie chemického znečistenia podzemných vôd: veľmi účinné
 • Znižovanie znečistenia podzemných vôd živinami: primerane účinné
 • Ochrana útvarov podzemnej vody pred vyčerpaním: primerane účinné
 • Podpora udržateľného využívania vody: primerane účinné
 • Zlepšenie hydromorfologických podmienok povrchových vôd: primerane účinné
 • Prispievanie k ochrane morských a pobrežných vôd: primerane účinné
 • Zabezpečenie dostatočných investícií do infraštruktúry a opatrení: primerane účinné
 • Zníženie nákladov na výrobu pitnej vody: mierne účinné
 • Zmierňovanie účinkov sucha: mierne účinné
 • Manažment povodňového rizika: mierne účinné
 • Príspevok k zabezpečeniu dostatočných zásob vody dobrej kvality: mierne účinné

 

Naše zdôvodnenie

Účinnosť legislatívy závisí od toho, ako je uplatňovaná v praxi. Ak sa zavedie vhodná kombinácia opatrení (napr. zákaz nebezpečných chemických látok na zníženie chemického znečistenia), legislatíva je stredne, alebo veľmi účinná. Na dosiahnutie ambicióznejších cieľov, ako napr. zníženie znečistenia spôsobených poľnohospodárstvom sú potrebné efektívnejšie opatrenia.

 

 

3. Sú podľa vašich poznatkov všetky požiadavky smerníc vo vašej krajine účinne vykonávané a presadzované?

Nie

 

Ak nie, uveďte príklady najvážnejších nedostatkov v implementácii smerníc:

Rámcová smernica o vode:

 • Neúčinné manažmentové plány povodí a programy opatrení, ktorým chýbajú vhodné a finančne efektívne riešenia základných problémov (veľmi často chýbajú aj základné opatrenia, ktoré upravujú konkrétne aspekty vodnej politiky, napr. dusičnany, emisie z priemyslu; opatrenia sú často príliš vágne a nekorešpondujú s ohrozeniami a sú často realizované len na dobrovoľnej báze, nakoľko členské štáty nemajú vôľu zaviesť povinné opatrenia. Takisto chýbajú rozsiahle revitalizačné opatrenia.
 • Nedostatočný monitoring a metodika posudzovania a klasifikácie stavu vodných útvarov. Nie sú jasné súvislosti medzi stavom a príčinami zhoršenia stavu, často sa neodhalí ani veľmi zjavný vplyv, ktorý zhoršenie stavu spôsobuje. 
 • Manažmentové plány povodí a programy opatrení sú prijímané bez toho, aby sa vyčlenil dostatok financií na realizáciu kontrolných opatrení, nie sú vytvorené plány na získavanie finančných prostriedkov EÚ, chýbajú mechanizmy na zapojenie užívateľov vody do obnovy a procesu odstraňovania znečistenia spôsobeného rôznymi faktormi, napr. poľnohospodárstvom. Nedostatočne sa posudzujú environmentálne a sociálno-ekonomické prínosy vyplývajúce zo zlepšenia stavu vôd.
 • V niektorých krajinách národná legislatíva bráni prehodnoteniu a doplneniu existujúcich povolení, napr. pre vodné elektrárne alebo odbery vody (právo na vodu), čo znemožňuje zabezpečiť súlad s RSV.
 • Používa sa nadmerné množstvo výnimiek, ktoré môžu byť zneužité. Často nie sú výnimky dostatočne odôvodnené a nie je jasné, či sa naozaj prijímajú opatrenia, ktoré pomôžu dosiahnuť ciele smernice; niekedy sa prideľujú výnimky na činnosti ako napr. povodňový manažment.
 • Rozhodovacie procesy nie sú dostatočne transparentné a so zapojením verejnosti. Rozhodovanie a tvorba plánov manažmentu povodí nie sú dostatočne transparentné a nie vždy je jasné, ako sa dospelo k jednotlivým rozhodnutiam a či sa zohľadnili názory všetkých zainteresovaných skupín.

 

 

Naše odôvodnenie

Množstvo členských štátov doposiaľ neimplementovalo všetky požiadavky smernice. Niektoré dobrovoľné opatrenia nie sú dostatočne účinné, napr. na riešenie znečistenia z poľnohospodárstva, alebo neboli poskytnuté prostriedky na ich realizáciu. Mnohé členské štáty zneužívajú flexibilitu Rámcovej smernice o vode a umožnili, aby sa znížili nastavené ciele, alebo predĺžilo časové obdobie na dosiahnutie dobrého stavu riek, jazier a vodonosných vrstiev. Okrem toho sa od znečisťovateľov nevyžaduje zabezpečiť náhradu škôd, ktoré spôsobili vodnému prostrediu.

 

 

4. Podľa Rámcovej smernice o vode sa vodný útvar považuje za vodný útvar v dobrom stave, len keď sú všetky príslušné prvky kvality v dobrom stave a sú splnené príslušné kvalitatívne normy pre dobrý stav [zásada „one-out-all-out“ (vylúčenie podľa najhoršieho ukazovateľa)]. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami:

 • Zásada one-out-all-out sa uplatňuje konzistentne vo všetkých členských štátoch: Do veľkej miery súhlasím
 • Dôsledkom prístupu one-out-all-out je jasný obraz o tom, kde sú potrebné zlepšenia: Do veľkej miery súhlasím
 • Zváženie výsledkov posúdenia podľa zásady one-out-all-out umožňuje primerane stanoviť poradie dôležitosti opatrení: Do veľkej miery súhlasím
 • Vysvetliť verejnosti, v čom sa dosiahol pokrok, by bolo jednoduchšie, ak by sa zverejnený oficiálny stav nemusel zakladať na zásade one-out-all-out ple: Nesúhlasím
 • Prístup one-out-all-out ku klasifikácii vedie členské štáty k tomu, aby sa skôr zamerali na zlepšenie tých vodných útvarov, ktorých stav je takmer dobrý, než tých, ktoré sú v najhoršom stave: Nesúhlasím
 • Stálo by za to preskúmať, ako doplniť posúdenie one-out-all-out o podrobnejšie informácie týkajúce sa pokroku dosiahnutého v oblasti ekologického stavu: Nesúhlasím
 • Prechodom od hodnotenia založeného na zásade one-out-all-out by sa riskovalo, že sa prestane brať ohľad na nevyriešené otázky: Do veľkej miery súhlasím

 

Naše odôvodnenie

Dôležitým vedeckým princípom RSV je tzv.“one-out-all-out”, čo znamená, že pokiaľ je napr. stav rýb nižší ako stanovený štandard, rieka alebo jazero nemôžu byť považované, že sú v dobrom stave, aj keď sa zlepšila kvalita vody. Úrady síce môžu proklamovať zlepšenia v oblasti chemického znečistenia v danej rieke alebo jazere, ale táto vedecká zásada vyžaduje pokračovať v riešení ďalších problémov. Problémy sladkovodných ekosystémov sú komplexné, nakoľko živočíchy sú s prostredím úzko prepojené, navzájom sa ovplyvňujú a jeden od druhého závisia. 

 

 

17. Uplatňuje sa podľa vášho názoru vo vašej krajine zásada úhrady nákladov (článok 9 rámcovej smernice o vode)?

Nie

 

Ak nie, alebo do určitej miery, uveďte prosím vysvetlenie:

Napriek tomu, že veľká väčšina členských štátov zaviedla, alebo upravila mechanizmy pre stanovenie cien vody, aby splnili požiadavky Rámcovej smernice o vode, adekvátne stanovenie cien vody zostáva v rámci EÚ veľkou výzvou:

 • Ceny vody sa nestanovili vo všetkých odvetviach správne a cenotvorba sa často obmedzuje na čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou.
 • Ceny neodrážajú skutočné náklady, len zriedka sa pri nastavovaní cien berie ohľad na potrebu ochrany životného prostredia a vodných zdrojov. Tieto náklady sa často ani nevypočítavajú. 
 • Niektoré mechanizmy sú selektívne a vylučujú určitých kľúčových užívateľov, alebo znečisťovateľov a často sú príspevky jednotlivých užívateľov v nerovnováhe. Domácnosti často nesú najväčšie bremeno a platia oveľa viac ako poľnohospodárstvo a / alebo priemysel.

 

 

Naše odôvodnenie

Legislatíva vyžaduje od členských krajín, aby zabezpečili, že znečisťovatelia budú platiť za problémy, ktoré spôsobili. Avšak toto neplatí a niektoré členské štáty sa rozhodli zvýšiť účty za vodu namiesto toho, aby zaviedli vhodné ekonomické nástroje, prostredníctvom ktorých by napríklad platili poľnohospodári, ktorí znečistenie vody spôsobili.

 

 

24. Pri zohľadnení cieľov a prínosov rámcovej smernice o vode existujú dôkazy, že smernica spôsobila orgánom (vnútroštátnym, regionálnym alebo miestnym), hospodárskym subjektom (napr. priemyselným odvetviam, vodárňam) neprimeranú administratívnu záťaž?

Nie

 

Naše odôvodnenie

Opatrenia, ktoré pomôžu ozdraviť naše vody majú svoju cenu. Avšak výhody, ktoré nám poskytujú zdravé rieky, jazerá a mokrade výrazne prevyšujú tieto náklady. Odvetvia, ktoré negatívne vplývajú na stav vôd by mali prijať vhodné opatrenia na riešenie problémov. Je zjavné, že RSV nemá na členské štáty neprimerané požiadavky. Okrem toho RSV obsahuje niekoľko právnych mechanizmov, pomocou ktorých sa opatrenia nemusia implementovať v prípade, keď sú príliš nákladné, alebo neprimerane zaťažujú určité priemyselné odvetvia, napr. výrobcov energie.

 

34. Myslíte si, že vykonávaním rámcovej smernice o vode, smernice o environmentálnych normách kvality, smernice o podzemných vodách a smernice o povodniach ľudia lepšie vnímajú význam dobrej kvality vody pre životné prostredie a zdravie ľudí a spôsob, ako ju možno dosiahnuť?

Do určitej miery

 

Ak nie, alebo do určitej miery, uveďte prosím vysvetlenie:

RSV stanovuje množstvo opatrení, ktoré v prípade, keď sú správne implementované pomáhajú lepšie pochopiť význam a potrebu kvalitných vôd a prispieť tým dosiahnuť ciele RSV. Napriek niekoľkým pozitívnym príkladom sa však v rámci RVS stále nedostatočne zapája verejnosť. Často sa nevyužívajú príležitosti hovoriť o výhodách zdravých vôd pre ľudí a zapojiť verejnosť a komunity do procesov implementácie ambicióznej RSV.

 

 

Naše odôvodnenie

Vďaka tomu, že právne predpisy EÚ ukladajú členským štátom povinnosti, máme k dispozícii informácie o stave našich vôd, problémoch, ktoré treba riešiť a rovnako množstvo dobrých príkladov, ktoré prispeli k obnove mokradí, pomohli znížiť následky povodní, alebo odstránili bariéry a zlepšili migráciu rýb. Rámcová smernica o vode tiež zaväzuje členské štáty zapájať verejnosť do rozhodovania o budúcnosti využívania riek, jazier a častí pobrežia. Členské štáty však stále dostatočne neuznali hodnotu vody a potrebu zdravých vodných ekosystémov. Tie sú naďalej vnímané najmä iba ako zdroj vody a energie. Často sa prehliadajú dôležité aspekty, ako rybolov, prirodzená ochrana pred povodňami pre mestá a obce a sedimenty, ktoré držia svetové delty nad hladinou mora.

 

 

37. Sú niektoré aspekty rámcovej smernice o vode, smernice o environmentálnych normách kvality, smernice o podzemných vodách a smernice o povodniach v súčasnosti zastarané na to, aby sa nimi dosiahol dobrý stav alebo zníženie povodňového rizika?

- Rámcová smernica o vode: Nie

- Smernica o podzemných vodách: Nie

- Smernica o environmentálnych normách kvality: Nie

- Smernica o povodniach: Nie

 

Naše odôvodnenie

Povinnosti, ktoré stanovujú právne predpisy sú stále adekvátne vzhľadom na to, že sa na vodné prostredie zvyšuje tlak, rastie dopyt po vode ako aj frekvencia a intenzita záplav a sucha. Právne predpisy EÚ v oblasti vodného hospodárstva sú dostatočne flexibilné na to, aby boli schopné riešiť problémy vôd aj vzhľadom na meniace sa podmienky vrátane klimatických zmien, alebo ďalšieho technologického a hospodárskeho vývoja.

 

38. Umožňujú ustanovenia rámcovej smernice o vode týkajúce sa hodnotenia ekologického stavu dostatočne odlíšiť účinky zmeny klímy od iných účinkov?

Áno, v plnej miere

 

Naše odôvodnenie

RSV zaväzuje členské štáty posúdiť ohrozenia, ktorým čelí naše vodné prostredie. Je dôležité, aby boli klimatické zmeny efektívne implementované a integrované do prípravy plánov manažmentu povodí. Vzťah medzi zmenou klímy a ďalšími faktormi, ktoré ohrozujú stav vôd by sa mal riešiť definovaním „ekologického stavu“. Plánovacie procesy v rámci RSV sú vhodné na to, aby pomohli riešiť vplyvy, ktoré sú spôsobené klimatickými zmenami.

 

42. Sú ustanovenia rámcovej smernice o vode a smernice o podzemných vodách dostatočné na ochranu útvarov podzemnej vody pred technologickým vývojom, napríklad frakovaním?

Áno

 

Naše odôvodnenie

V dôsledku „princípu prevencie“ RSV a jej dcérska smernica o podzemných vodách umožňujú pri všetkých tlakoch (zdrojoch ohrozenia vôd) vyvolaných technologickým rozvojom, zaviesť povinnosť vyhodnotiť zdroj ohrozenia a využiť možnosť kombinácie nákladovo efektívnych opatrení na jeho riešenie. Zahŕňa to zásahy, ktoré ovplyvňujú podzemnú vodu dvoma spôsobmi: získavanie vody, na ktoré je potrebná injektáž a vypúšťanie vody po použití (likvidácia odpadovej vody). Priame vypúšťanie znečisťujúcich látok do podzemných vôd (ako napríklad injektáž odpadových vôd z hydraulických procesov) je podľa RSV zakázané. Spolu s ďalšími právnymi predpismi EÚ (napr. smernica EIA, smernice o vtákoch a biotopoch, smernica o banskom odpade, nariadenie REACH, nariadenie o biocídoch, smernica o environmentálnej zodpovednosti) môžu byť injektáže regulované, od plánovania a zapojenia verejnosti do rozhodovania, až po vysporiadanie sa s environmentálnymi vplyvmi medzi jednotlivými členskými štátmi a ukončením činností.

 

46. Do akej miery sú podľa vášho názoru vnútorne súdržné rámcová smernica o vode, smernica o environmentálnych normách kvality, smernica o podzemných vodách a smernica o povodniach?

V plnej miere vnútorne súdržné

 

Naše odôvodnenie

RSV je veľmi dôležitá z pohľadu dosiahnutia súladu s ostatnými predpismi v rámci vodnej politiky EÚ. Väčšina problémov, ktoré ohrozujú vodné prostredie sa v súčasnosti rieši v rámci jedného regulačného rámca, jednotlivé právne predpisy sú v súčinnosti s ostatnými a je potrebné, aby sa koordinovali jednotlivé opatrenia, ako napr. účasť verejnosti a stanovenie termínov.  

 

 

49. Domnievate sa, že právny rámec stanovený kolektívnymi opatreniami rámcovej smernice o vode, smernice o environmentálnych normách kvality, smernice o podzemných vodách a smernice o povodniach je súdržný s nasledujúcimi oblasťami environmentálnej/odvetvovej politiky?

 • Stratégia EÚ v oblasti zelenej infraštruktúry: úplne súdržný
 • Politika v oblasti biodiverzity: úplne súdržný
 • Politika v oblasti chemických látok: úplne súdržný
 • Politika v oblasti ochrany morí: úplne súdržný
 • Politika v oblasti adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovania: čiastočne súdržný
 • Politika v oblasti priemyselných emisií: úplne súdržný
 • Politiky v oblasti kvality ovzdušia: úplne súdržný
 • Politiky v oblasti odpadu: úplne súdržný
 • Efektívne využívanie zdrojov: úplne súdržný
 • Environmentálna zodpovednosť: úplne súdržný
 • Trestné činy proti životnému prostrediu: úplne súdržný
 • Dopravná politika: nesúdržný
 • Ochrana zdravia: úplne súdržný
 • Poľnohospodárske politiky: nesúdržný
 • Výskum a inovácie: úplne súdržný
 • Financovanie v rámci programu LIFE+: úplne súdržný
 • Regionálna politika: čiastočne súdržný
 • Politika civilnej ochrany: úplne súdržný
 • Iné: energetika: nesúdržný

 

Uveďte prosím pripomienky:

Mnohé právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia a environmentálnych politík podporujú, alebo sú podporované RSV aj jej dcérskymi smernicami. Nedostatočná integrácia a politická súdržnosť s ostatnými odvetviami  (najmä poľnohospodárstvo, doprava, energetika) však oslabuje ciele „acquis“ EÚ v oblasti vodného hospodárstva. Treba zdôrazniť, že právny rámec EÚ pre trvalo udržateľné vodné hospodárstvo nie je príčinou slabej súdržnosti. Z analýz je zjavné, že hlavnou príčinou nesprávnej implementácie RSV je nedostatočná integrácia ochrany vôd do ďalších odvetví, ktorá sa prejavuje na rôznych úrovniach. Napríklad nedostatočná koordinácia a integrácia politík sa vyskytuje v krajinách, ktoré nevyužívajú investičné možnosti na realizáciu opatrení RSV v rámci finančných mechanizmov EÚ (najmä Kohézny fond a Spoločná poľnohospodárska politika). Namiesto toho financujú opatrenia, ktoré nie sú v súlade s cieľmi RSV (napr. technokratické riešenia manažmentu povodí, vodnej dopravy, zavlažovanie a odvodňovanie pôdy). Takisto často nefunguje koordinácia medzi rôznymi úradmi a oddeleniami, a preto nemôže byť dobre koordinovaná implementácia medzi vodnou politikou a ďalšími odvetviami, ako sú poľnohospodárstvo, energetika a doprava. Odráža sa to aj v nesúlade medzi plánovaním investícií (napr. Plány rozvoja vidieka sa nepripravujú v súčinnosti s manažmentovými plánmi povodí) alebo sa významné odlišujú názory, čo sa považuje za trvalo udržateľné vodné hospodárstvo (napr. iný výklad termínu "úspory vody" z pohľadu odborov životného prostredia a poľnohospodárstva).

 

 

Naše odôvodnenie

RSV je v súlade s ostanými právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia a podporuje dosiahnutie cieľov v oblasti biodiverzity. Dosiahnutie cieľov Rámcovej smernice o vode výrazne znižuje realizácia nevhodných opatrení v rámci sektorových politík EÚ, najmä v oblasti poľnohospodárstva, energetiky a dopravy. Je nevyhnutné, aby sa ochrana vôd do týchto politík efektívne integrovala.

 

 

51. Aká je pridaná hodnota prijímania právnych predpisov na úrovni EÚ v porovnaní s tým, čo by sa dalo dosiahnuť právnymi predpismi na vnútroštátnej/regionálnej úrovni?

Rámcová smernica o vode: vysoká pridaná hodnota

Smernica o podzemných vodách: vysoká pridaná hodnota

Smernica o environmentálnych normách kvality: vysoká pridaná hodnota

Smernica o povodniach: vysoká pridaná hodnota

 

Naše odôvodnenie

RSV bola základným nástrojom pri tvorbe prísnejších a ambicióznejších právnych predpisov jednotlivých členských krajín, ktoré chránia sladkovodné ekosystémy. Takisto sa vďaka smernici podarilo zlepšiť spoluprácu a cezhraničnú ochranu riek, ktoré spájajú viac krajín EÚ, ako napr. Dunaj a Rýn. RSV tiež pomohla vytvoriť rovnaké podmienky pre spoločnosti pôsobiace na jednotnom európskom trhu.

 

 

Záverečné otázky

Ak chcete rozšíriť ktorúkoľvek zo svojich odpovedí alebo chcete doplniť ďalšie pripomienky či informácie k akejkoľvek otázke, ktorá súvisí s kontrolou vhodnosti, použite toto textové pole.

Kvalitu vôd považujem za dôležitú. Do určitej miery som oboznámený/á s RSV a súhlasím s environmentálnymi organizáciami, že smernica spĺňa svoj účel a jej ambiciózne ciele sú odôvodnené:

 • Prístup, ktorý stanovuje Rámcová smernica o vode je vhodný a pomáha predchádzať poškodzovaniu vôd, obnoveniu vodných ekosystémov a zabezpečeniu spoľahlivého zásobovania čistou vodou. Prostredníctvom RSV sa prijali prísnejšie právne predpisy na ochranu vôd na národnej úrovni a rovnako sú oprávnené opatrenia v rámci EÚ, nakoľko vodné ekosystémy nepoznajú hranice. RSV je dostatočne flexibilná na riešenie sociálno-ekonomických otázok, riadenia, miestnych kultúrnych požiadaviek a tradícií.
 • Rámcová smernica o vode je aj naďalej relevantná v otázkach riešenia rôznych druhov ohrození a výziev ktorým čelia vody EÚ, či už spoločenských alebo ekonomických (vrátane zmeny klímy a nového technologického vývoja). Opis stavu ekosystému na základe princípu "one-out-all-out" je rovnako dôležitý ako použitie primeraného oceňovania v súlade so zásadou "znečisťovateľ platí".
 • RSV sa pri správnej implementácii preukázala pri ochrane a obnove sladkovodných ekosystémov účinná. Súčasný zlý stav vôd v EÚ je spôsobený nedostatkom ambícií a politickej vôle našich vlád riešiť najvážnejšie ohrozenia našich vôd; a zároveň NIE JE výsledkom právnych ustanovení RSV a prístupu k vodnému hospodárstvu.
 • RSV poskytuje okrem ochrany prírody pridanú hodnotu pre ekonomiku a prináša viaceré sociálne výhody (napr. zníženie nákladov na úpravu vody, prevencia ekonomických strát spôsobených suchom a záplavami, prínos z hľadiska ľudského zdravia).
 • RSV je v súlade s ďalšími právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia a podporuje ciele súvisiace s hospodárskym rastom EÚ. Dosiahnutie cieľov RSV však výrazne brzdia nevhodné opatrenia v rámci sektorových politík EÚ (najmä poľnohospodárstvo, energetika, doprava).

Apelujem na Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby nedopustili zmenu Rámcovej smernice o vode a namiesto toho ju lepšie implementovali a presadzovali ciele ochrany vôd do iných sektorových politík (najmä poľnohospodárstvo, energetika, doprava, ochrana pred povodňami).

 

 

 

 

 

 

Pridaj sa

Zapoj sa

 
Súhlasím Pravidlá ochrany osobných údajov*
Súhlasím s pravidlami ochrany osobných údajov. Moje osobné údaje budú uložené počas trvania kampane. Som si vedomý/á, že moje osobné údaje budú poskytnuté Európskej komisii pre účely verejnej konzultácie. Súhlasím s tým, aby Európska komisia anonymne zverejnila moje odpovede. 
Prečítaj si odpovede, ktoré budú odoslané v tvojom mene Európskej komisii
Prosime o vyplnenie všetkých údajov
Skontroluj si svoj email
Už si sa zúčastnil/a konzultácie
Prosíme o súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov
Vyskytol sa problém. Skús ešte raz neskôr. 
*Povinné údaje
 
375 386 ľudí už odpovedalo. Pomôž získať 400 000 odpovedí!

Zdielaj!

Ďakujeme za zapojenie sa do tejto iniciatívy na ochranu vôd!

Daj  vedieť ďalej.
  
Požiadaj priateľov, aby sa pridali.  
PS: Nezabudni skontrolovať svoju emailovú schránku a potvrdiť odoberanie newslettra.