375.386 ×
thank you · danke · merci · tak · gracias · grazie · благодаря́ · dziękuję · bedankt · obrigado · ευχαριστώ · köszönöm · mulțumesc · kiitos · poďakovať · hvala
Kom in actie

Ons antwoord voor de best mogelijke ondersteuning van zoetwaterecosystemen en de baten die zij leveren voor de natuur, maatschappij en economie.

 

De Europese Commissie evalueert of het EU-waterbeleid geschikt is voor de beoogde doelstellingen en zoekt zoveel mogelijk meningen van het publiek over  hoe belangrijk zoetwaterecosystemen zijn, of de EU-wetgeving een verschuiving naar duurzaam waterbeheer heeft veroorzaakt en of het heeft geleid tot verbeteringen in de kwaliteit van waterlichamen. De online raadpleging over de EU-Kaderrichtlijn Water is op 17 september 2018 van start gegaan. Aan alle burgers en belanghebbenden wordt gevraagd hun mening te geven.

We willen graag de volgende antwoorden suggereren op de vragen die verwijzen naar de Kaderrichtlijn Water (KRW) en haar twee ‘dochterrichtlijnen’: de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen (ook bekend als de Richtlijn Prioritaire Stoffen). Dit omdat ze de basis en het kader vormen voor een duurzaam waterbeheer in Europa. Bovendien willen veel EU-lidstaten en economische sectoren de KRW afzwakken. Onze voorgestelde reactie moet ervoor zorgen dat deze revolutionaire wet behouden en in staat blijft om een ​​paradigmaverschuiving naar duurzaam waterbeheer in de hele EU mogelijk te maken.

 

Deel I

 

1. Hoe beoordeelt u de toestand van de Europese wateren op dit moment?

Niet goed

 

Onze achterliggende gedachte

Ondanks enkele verbeteringen dankzij de Kaderrichtlijn Water, met name de   daling van bepaalde verontreinigende stoffen, is de toestand van de Europese wateren nog steeds slecht. 60% van de rivieren, meren en wetlands in de EU zijn momenteel ongezond en voldoet niet aan de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water met betrekking tot "goede toestand". Terwijl grondwaterlichamen het in het algemeen beter doen, zijn er in sommige delen van Europa ook daar nog steeds aanzienlijke problemen.

 

2. Hoe belangrijk zijn volgens u de volgende toepassingen en functies van water?

Bescherming van drinkwaterbronnen en systemen van de drinkwatervoorziening: heel belangrijk

Bescherming van water tegen verontreiniging: heel belangrijk

Beschikbaarheid van (drink)water voor huishoudelijk gebruik: heel belangrijk

Beschikbaarheid van water voor landbouwirrigatie: onbelangrijk

Beschikbaarheid van water voor de industrie: onbelangrijk

Beschikbaarheid van water voor recreatie: heel belangrijk

Beschikbaarheid van water voor vervoersdoeleinden: onbelangrijk

Beschikbaarheid van water voor energieopwekking: onbelangrijk

Bescherming van natuur, water en daarmee verbonden ecosystemen: heel belangrijk

Preventie van en bescherming tegen overstromingen: heel belangrijk

 

 

Onze achterliggende gedachte

Als de KRW correct wordt geïmplementeerd, moet er voldoende water zijn om aan alle legitieme watergebruiken te voldoen. Niettemin moeten drinkwater en het ondersteunen van ecosystemen als bron van water voor andere gebruikers de prioriteit zijn, als het gaat om waterverdeling.

 

3. Vindt u dat water op dit moment duurzaam wordt beheerd en gebruikt?

Nee

 

Onze achterliggende gedachte

De lidstaten tonen momenteel weinig ambitie om de belangrijkste oorzaken van het niet-duurzame beheer van de Europese waterbronnen aan te pakken. De huidige uitvoering van de EU-waterwetgeving - die juist bestaat om een ​​duurzaam beheer en gebruik van water te waarborgen - wordt gekenmerkt door het overmatig gebruik en vaak misbruik van de flexibiliteit in de wet, waardoor overheden de hoognodige maatregelen uitstellen, doelstellingen verlagen of destructieve projecten laten doorgaan. Bovendien zijn de huidige beheerplannen voor stroomgebieden  niet doeltreffend vanwege een onjuiste planning door de autoriteiten en participatie van belanghebbenden, zijn zij sterk afhankelijk van vrijwillige maatregelen en worden niet gesteund door voldoende middelen om controlemaatregelen ten uitvoer te leggen, en daardoor de milieudoelstellingen niet halen. Ten slotte draaien grote watergebruikers en vervuilers (bijvoorbeeld agrariërs met niet-duurzame landbouwpraktijken) niet op voor de schade die zij hebben veroorzaakt aan het omringende watermilieu waardoor de kosten voornamelijk door belastingbetalers en consumenten worden gedragen in de vorm van waterrekeningen.

 

 

6. Denkt u dat het beheer van waterbronnen in uw land is verbeterd sinds de introductie van de kaderrichtlijn water (2003) en de overstromingsrichtlijn (2009)? NB Dit zijn de jaren waarin deze richtlijnen zijn omgezet in nationale wetgeving.

 

Ja, enigszins

 

Onze achterliggende gedachte

Hoewel de doelstellingen van het waterbeleid van de EU nog niet zijn bereikt en het ambitieniveau op het gebied van duurzaam waterbeheer nog steeds laag is in de lidstaten, heeft de KRW een positief effect gehad op de beheerspraktijken in heel Europa. Er zijn robuuste beheersstructuren opgezet en onze kennis over de staat van en de belastingen op rivieren, meren, wetlands, delta's, grondwater en kustwateren in de EU is aanzienlijk verbeterd, evenals de kennis over wat de meest kosteneffectieve maatregelen zijn om om te gaan met deze belastingen. Er is ook een aanzienlijke verbetering van de transparantie van waterbeheer en van publieksparticipatie doorgevoerd, beide directe resultaten van de KRW. Ten slotte zijn we getuige geweest van vooruitgang op het niveau van samenwerking tussen landen die dezelfde stroomgebieden delen en zo zorgen voor vitale grensoverschrijdende bescherming van zoetwaterecosystemen.

 

7. Denkt u dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in uw land of regio is verbeterd sinds de invoering van de kaderrichtlijn water?

Ja, enigszins

 

Onze achterliggende gedachte

Verbeteringen zijn volkomen afhankelijk van de bereidheid van de lidstaten om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hun rivieren, meren, wetlands en grondwater gezond zijn en - daar waar de KRW op juiste wijze is geïmplementeerd - hebben verbeteringen plaatsgevonden. In het algemeen zien we dat de combinatie van maatregelen in het kader van de KRW in Europa heeft geleid tot een vermindering van de vervuiling door stedelijke, industriële en agrarische bronnen. Daarnaast heeft de richtlijn bijgedragen aan het voorkomen van negatieve veranderingen in de natuurlijke omstandigheden van ecosystemen door bepaalde destructieve stoffen af te bouwen en  destructieve infrastructurele projecten tegen te houden. Herstel  van zoetwaterecosystemen heeft zich in heel de EU voorgedaan en sommige herstelmaatregelen (bijvoorbeeld bepaalde projecten rond verwijdering van dammen) hebben een onmiddellijk effect gehad op het herstel van de biodiversiteit.

 

 

8. Welke van de volgende aspecten/situaties staan volgens u het bereiken van een goede kwalitatieve en/of kwantitatieve toestand van het oppervlakte-/grondwater in de weg?

(“Gelieve scores te geven tussen 5 en 1, waarbij 5 = zeer zware belemmering, 4 = zware belemmering, 3 = matige belemmering, 2 = lichte belemmering, 1 = geen belemmering. Geef waar mogelijk steeds een score, maar u kunt ook "Weet niet/geen mening" kiezen.”)

 

Kwantitatieve aspecten

Groeiende vraag naar drinkwater/bevolkingsgroei: 2 (lichte belemmering)

Groeiende vraag naar water voor energieopwekking en in de landbouw en industrie: 5 (zeer zware belemmering)

Groeiende vraag naar water voor industriële activiteiten: 3 (matige belemmering)

Groeiende vraag naar water voor landbouwirrigatie: 5 (zeer zware belemmering)

Grotere droogtes (dus minder water beschikbaar) als gevolg van de klimaatverandering: 2 (lichte belemmering)

 

Waterverontreiniging

 

Waterverontreiniging door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw: 5 (zeer zware belemmering)

Waterverontreiniging door nutriënten afkomstig van: 5 (zeer zware belemmering)

a) lozingen door installaties voor de behandeling van stedelijk en industrieel afvalwater;: 2 (lichte belemmering)

b) gebruik van kunstmest en dierlijke mest in de landbouw: 5 (zeer zware belemmering)

Verontreiniging door zware metalen uit alle bronnen, waaronder klassieke mijnbouw: 5 (zeer zware belemmering)

Persistente verontreiniging door organische chemische stoffen die inmiddels zijn verboden in de EU: 4 (zware belemmering)

Nieuwe verontreinigende stoffen (bv. microplastics, farmaceutische producten): Weet niet/geen mening

a) microplastics: weet niet/geen mening

b) farmaceutische producten: 3 (matige belemmering)

c) andere nieuwe verontreinigende stoffen: weet niet/geen mening

Onvoldoende regulering van vervuilende emissies: 2 (lichte belemmering)

 

Biodiversiteit

Negatieve impact op aquatische ecosystemen: 5 (zeer zware belemmering)

Negatieve impact op terrestrische ecosystemen die afhankelijk zijn van water: 5 (zeer zware belemmering)

 

Ontwikkeling van infrastructuur

Fysische veranderingen van waterlichamen (bv. rivierkanalisatie, aanleg van dammen, overstromingsbescherming, mijnbouw): 5 (zeer zware belemmering)

Te lage capaciteit van riolering (met overlopen als gevolg): 3 (matige belemmering)

Ontoereikende of beperkte opslag in reservoirs (irrigatie, energieopwekking enz.): weet niet/geen mening

Lekken in drinkwaterleidingnetten: 3 (matige belemmering)

 

Wateronttrekking

Illegale of niet-geregelde onttrekking: 5 (zeer zware belemmering)

Gereguleerde maar onhoudbare, d.w.z. niet-duurzame onttrekking 5 (zeer zware belemmering)

Lage onttrekkingskosten (werkt verspilling en/of het niet verzamelen/hergebruiken van water in de hand): 5 (zeer zware belemmering)

 

Onze achterliggende gedachte

Zoetwaterecosystemen worden geconfronteerd met verschillende bedreigingen. Maar diegenen die een heel belangrijk obstakel vormen voor het in goede toestand brengen en behouden van oppervlakte- en grondwater zijn: vervuiling door de landbouw, overmatige onttrekking van grondwateren rivierwater (grotendeels als gevolg van niet-duurzame landbouwpraktijken) en veranderingen in de natuurlijke en fysieke omstandigheden van rivieren en andere zoetwaterecosystemen als gevolg van waterkracht, scheepvaart en landbouw en overstromingsbeheer. Bovendien het feit dat grote vervuilers en gebruikers niet eerlijk betalen voor de schade die zij hebben veroorzaakt (een sterke eis van de KRW waaraan momenteel niet wordt voldaan) zorgt voor een belangrijke belemmering voor het in goede staat houden van rivieren, meren en wetlands. De impact van nieuwe verontreinigende stoffen, waaronder microplastics, op de KRW-doelstellingen is nog niet beoordeeld.

 

 

9. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het watermanagement in uw land of regio? Vink de belangrijkste uitdagingen aan. Geselecteerd:

 • Water is geen beleidsprioriteit voor de overheid
 • Onvoldoende raadpleging en betrokkenheid van het grote publiek en belanghebbenden
 • Tekortschietende integratie met andere watergerelateerde sectoren en conflicterend plannings- en ruimtelijkeordeningsbeleid
 • Uitdagingen als gevolg van landbouwactiviteiten (bv. nutriënten, eutrofiëring, bestrijdingsmiddelen, onttrekkingen enz.)
 • Andere: Het gebrek aan politieke wil van mijn regering om de belangrijkste druk op zoetwaterecosystemen (bijvoorbeeld landbouw, waterkracht, navigatie, ‘grijs’ overstromingsbeheer) aan te pakken. Dit wordt ook aangetoond door het gebruik van vrijstellingen en het niet toewijzen van middelen voor waterbeheersmaatregelen.

 

Onze achterliggende gedachte

Er is een duidelijk gebrek aan politieke wil van de regeringen om de belangrijkste belastingen op hun zoetwaterecosystemen aan te pakken, dit is verreweg de grootste uitdaging voor duurzaam waterbeheer in Europa. Deze lage ambitie is ook een gevolg van het feit dat water niet hoog op de politieke agenda staat en dat gezonde zoetwaterecosystemen over de hele linie ondergewaardeerd worden. Dit geldt met name voor de sectoren landbouw, energie en vervoer. Het landbouwbeleid van de EU bevordert bijvoorbeeld de intensivering van de landbouw, wat leidt tot vervuiling en overmatige onttrekking. Energiebeleid bevordert en subsidieert zaken zoals waterkracht, ondanks de negatieve impact die deze hebben op biodiversiteit. Het vervoersbeleid heeft slecht geplaatste infrastructuur doorgedrukt, met weinig aandacht voor zoetwatersoorten en hun habitats. Het niet raadplegen, of in ieder geval niet raadplegen van voldoende belanghebbenden (inclusief milieugroeperingen en het grote publiek) over beslissingen die relevant zijn voor de bescherming en het herstel van onze wateren, vormt ook een obstakel voor de noodzakelijke actie, net als het gebrek aan wil voor het toewijzen van financiering voor de benodigde maatregelen.

 

 

11. Welke maatregelen hebben volgens u het grootste effect gehad op de verbetering van de waterkwaliteit en de efficiëntie van het watergebruik sinds de omzetting van de kaderrichtlijn water in nationale wetgeving in 2003? (Gelieve scores te geven tussen 5 en 1, waarbij 5 = zeer sterke verbetering, 4 = sterke verbetering, 3 = redelijke verbetering, 2 = lichte verbetering, 1 = geen verbetering. Geef waar mogelijk steeds een score, maar u kunt ook "Weet niet/geen mening" kiezen.)

 

 • Strengere regels voor milieuvervuiling: 3 (redelijke verbetering)
 • Strengere regels om het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen in de industrie enz. zoveel mogelijk terug te dringen: 3 (redelijke verbetering)
 • Internationale samenwerking om vervuiling aan te pakken: 3 (redelijke verbetering)
 • Andere aanpak van het watergebruik voor energieopwekking/-conversie (bv. waterkracht, systemen die werken met waterkoeling enz.): 2 (lichte verbetering)
 • Efficiëntere afvalwaterbehandelingstechnologieën: 4 (sterke verbetering)
 • Betere technologie in huishoudelijke apparaten en installaties voor een lager waterverbruik (bv. toiletten met twee spoelopties, waterbesparende douchekoppen, milieuvriendelijke wasmachines): 2 (lichte verbetering)
 • Tarieven voor watergebruik (bv. op basis van meterstanden van het waterverbruik in industrie, landbouw en huishoudens): 3 (redelijke verbetering)
 • Meer openbare informatie over de kwaliteit, de beschikbaarheid en de toewijzing van water: 2 (lichte verbetering)
 • Duurzamer watergebruik in de landbouw: 2 (lichte verbetering)
 • Veranderingen in andere landbouwpraktijken die mogelijk effect hebben op de kwaliteit en beschikbaarheid van water (bv. minder bestrijdingsmiddelen gebruiken, biologische landbouw, wisselbouw enz.): 2 (lichte verbetering)
 • Stedelijke planning die "ruimte maakt voor water": 3 (redelijke verbetering)
 • Betere integratie van waterbescherming en watergebruik voor vervoersdoeleinden: 2 (lichte verbetering)
 • Wetenschappelijk onderzoek en onderzoeks- en innovatieactiviteiten gericht op een hogere efficiëntie van het watergebruik en het aanpakken van mogelijke bronnen van vervuiling: 2 (lichte verbetering)
 • Andere: /

 

Onze achterliggende gedachte

Maatregelen die het meest effectief zijn gebleken in termen van de KRW-doelstellingen zijn regulerende maatregelen zoals beperkingen in het gebruik van bepaalde vervuilende stoffen, het gebruik van economische instrumenten, zoals watertarieven en de uitvoering van maatregelen die zijn geïntroduceerd door aanverwante EU-wetgeving, zoals de behandeling van afvalwater. De gekozen vrijwillige maatregelen, met name met betrekking tot landbouwverontreiniging of overmatige onttrekking, zijn veel minder effectief geweest.

 

 

13. Maakt u zich zorgen over de mogelijke effecten van de klimaatverandering op de kwaliteit en beschikbaarheid van water?

Ja, over beide

 

14. Vindt u dat er genoeg wordt gedaan om de effecten van de klimaatverandering op de kwaliteit en beschikbaarheid van water tegen te gaan?

Nee

 

Onze achterliggende gedachte (voor antwoorden op vragen 13 en 14)

In veel delen van Europa, en vooral in het Middellands Zeegebied, zal de klimaatverandering waarschijnlijk niet alleen de vraag naar water doen toenemen, maar ook de watervoorraden verminderen. In andere delen van Europa zal een toename van afstromend water, overstromingen of stijgende zeespiegels dan weer een probleem vormen, wat eveneens van invloed is op de waterkwaliteit en de infrastructuur om drinkwater te leveren. We zijn  nu al getuige van deze verschijnselen en mogen verwachten dat deze de komende jaren zullen intensiveren. Niet alleen klimaatverandering maar vooral het wanbeheer van onze waterbronnen leidt tot situaties van waterschaarste of overstromingen. Overheden zullen veel meer moeten doen om zowel te voldoen aan de waterbehoeften van duurzame landbouw, energieproducenten en industrie, als ook van toenemende bevolking en zoetwaterecosystemen. De KRW is het perfecte instrument om deze uitdaging aan te gaan.

 

 

22. Hoe vertrouwd bent u met de volgende EU-rechtsinstrumenten en de daarin vervatte eisen?

Kaderrichtlijn water: redelijk vertrouwd

Grondwaterrichtlijn: redelijk vertrouwd

Richtlijn milieukwaliteitsnormen: redelijk vertrouwd

Overstromingsrichtlijn: redelijk vertrouwd

 

23. Hebben bovengenoemde EU-rechtsinstrumenten ertoe bijgedragen dat rivieren en meren nu minder vervuild en veiliger zijn dan tien jaar geleden?

Ja, in ruime mate

 

Onze achterliggende gedachte

We hebben in de meeste Europese rivieren en meren een opmerkelijke vermindering gezien van verontreinigende stoffen die verband houden met stedelijk en industrieel afvalwater (bijvoorbeeld ammonium en fosfaat). Een grote meerderheid van rivieren en meren die geschikt zijn om te zwemmen is ook beoordeeld als van goede kwaliteit. Er blijven echter nog uitdagingen bestaan, vooral met betrekking tot diffuse verontreiniging door de landbouw.

 

24. Hebben bovengenoemde EU-rechtsinstrumenten ertoe bijgedragen dat het grondwater in uw land nu minder vervuild en veiliger is dan tien jaar geleden?

Ja, enigszins

 

Onze achterliggende gedachte

Omdat grondwater minder snel reageert op maatregelen om vervuiling aan te pakken dan rivieren en meren, is de dalende trend van vervuiling minder zichtbaar in het grondwater. Druk vanuit de landbouw blijft de hardnekkige hoofdoorzaak van de slechte staat van het Europese grondwater.

 

 

25. Hoe beoordeelt u in het algemeen de bijdrage van bovengenoemde EU-rechtsinstrumenten aan de verbetering van het beheer van waterbronnen, ook in termen van kwantiteit en beschikbaarheid? Deze bijdrage is:
Sterk

 

Onze achterliggende gedachte

De KRW was de belangrijkste motor achter de ontwikkeling van strengere en ambitieuzere nationale wetgeving voor een duurzaam gebruik van water en de bescherming van zoetwaterecosystemen tegen vervuiling, overmatige onttrekking en negatieve veranderingen in hun natuurlijke omstandigheden. Uit voorbeelden in heel Europa blijkt duidelijk dat de KRW, indien correct uitgevoerd, de drijvende kracht is geweest achter verbeteringen in waterbeheer en vervolgens in de staat van zoetwaterecosystemen, biodiversiteit en de diensten die deze ecosystemen bieden voor mens, natuur en economieën. Hoewel er nog veel meer moet worden gedaan om deze wet te implementeren en te handhaven, is de KRW geschikt voor het doel waarvoor deze is ontworpen.

 

 

26. Hoe beoordeelt u in het algemeen de bijdrage van bovengenoemde EU-rechtsinstrumenten aan de preventie van de verontreiniging van overgangswateren en kustwateren (waaronder fjorden, riviermondingen, lagunes en delta's)?

Sterk

 

Onze achterliggende gedachte

De scope van de KRW kent dezelfde mate van bescherming tegen vervuiling van overgangs- en kustwateren als voor rivieren en meren.  We hebben verbeteringen gezien in deze wateren met betrekking tot chemische verontreiniging. Een relatief groter aandeel van overgangs- en kustwateren, meer nog dan rivieren en meren, wordt echter beïnvloed door vervuiling, wat aantoont dat de lidstaten deze druk in fjorden, estuaria, lagunes en delta's niet effectief aanpakken.

 

 

Ik geef om de huidige en toekomstige toestand van onze zoetwater ecosystemen. Ik ben het eens met milieugroeperingen dat de EU Kaderrichtlijn Water (KRW) ‘fit for purpose’ is, en dat het gezorgd heeft voor zowel bescherming en herstel van onze wateren als baten voor economie en maatschappij. Zie mijn meer gedetailleerde antwoord in het invulveld bij Deel II van de enquête waarom de KRW effectief, efficiënt, relevant, coherent en van toegevoegde waarde is.

 

Als burger bekommer ik me om het milieu en ben ik tegen het aanpassen van de KRW. Ik wil dat haar hoge standaarden gesteund en voldaan worden in Europa. Momenteel laten lidstaten weinig ambitie zien in de uitvoering van de KRW. Dit blijkt duidelijk uit slecht uitgevoerde stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma’s, onvoldoende financiering voor het uitvoeren van handhaving en excessief gebruik (en misbruik) van verschillende typen uitzonderingen die de KRW mogelijk maakt. De KRW moet volledige uitgevoerd worden door de lidstaten en beter gehandhaafd worden door de Europese Commissie.

 

Deel II

 

1. In hoeverre is de uitvoering van bovengenoemde richtlijnen doeltreffend geweest bij het halen van de volgende doelstellingen?

 

 • Voorkomen van achteruitgang van de toestand: Enigszins doeltreffend
 • Beschermen en verbeteren van aquatische ecosystemen: Enigszins doeltreffend            
 • Verminderen van chemische verontreiniging van oppervlaktewateren: zeer doeltreffend
 • Verminderen van verontreiniging van oppervlaktewateren door nutriënten: mating doeltreffend
 • Verminderen van chemische verontreiniging van grondwateren:  zeer doeltreffend
 • Verminderen van verontreiniging van grondwateren door nutriënten: matig doeltreffend
 • Beschermen van grondwaterlichamen tegen verarming: matig doeltreffend     
 • Bevorderen van duurzaam watergebruik: matig doeltreffend                   
 • Verbeteren van de hydromorfologische toestand van oppervlaktewateren: matig doeltreffend
 • Bijdragen tot de bescherming van mariene en kustwateren: matig doeltreffend
 • Zorgen voor voldoende investeringen in infrastructuur en maatregelen: matig doeltreffend      
 • Verminderen van de kosten van drinkwaterproductie: Enigszins doeltreffend
 • Afzwakken van de gevolgen van droogte: Enigszins doeltreffend                            
 • Beheren van overstromingsrisico's: Enigszins doeltreffend                                        
 • Bijdragen tot de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit: Enigszins doeltreffend

 

Onze achterliggende gedachte

De effectiviteit van de wetgeving gaat gepaard met de manier waarop deze is geïmplementeerd. Waar een adequate combinatie van maatregelen is ingevoerd (zoals het verbieden van gevaarlijke chemische stoffen om chemische vervuiling te verminderen), is de wetgeving matig dan wel zeer effectief geweest. Effectievere maatregelen zijn nodig om andere doelstellingen te bereiken, zoals het verminderen van nutriëntenverontreiniging door de landbouw.

 

 

3. Worden naar uw weten alle vereisten van de richtlijnen op doeltreffende wijze ten uitvoer gelegd in uw land, en wordt de naleving ervan gehandhaafd?

Nee

 

Indien nee, geef voor de volgende richtlijnen voorbeelden van de belangrijkste lacunes in deze uitvoering:

- Ondoeltreffende stroomgebiedbeheerplannen (RBMP) en maatregelenprogramma's (PoM) met passende en kosteneffectievere maatregelen ontbreken om de belangrijkste lasten op te vangen. Maatregelen zijn te vaag en niet gerelateerd aan de lastenn en vrijwillig van aard. Dit omdat overheden aarzelen om verplichte maatregelen in te voeren. Grootschalige herstelmaatregelen ontbreken.

- Ontoereikende monitoring en methoden voor het beoordelen en classificeren van de staat van waterlichamen. Er zijn onzekerheden m.b.t. staat en redenen voor falen. Vaak wordt een zeer duidelijke last of verslechtering van de status niet gedetecteerd.

- SGBP's en PoM's worden aangenomen zonder voldoende financiering in de nationale begrotingen om controlemaatregelen te voorzien. Plannen voor het verkrijgen van EU-financiering worden niet geschetst. Daarnaast zijn er geen manieren om watergebruikers een adequate bijdrage te laten leveren aan het terugwinnen van kosten voor watergebruik of het opruimen van de vervuiling door vervuilers sectoren (bv. landbouw). Er is een gebrek aan erkenning van ecologische en sociaal-economische baten die worden gegenereerd door de verbetering van de watertoestand.

- In sommige landen wordt via de nationale wetgeving voorkomen dat bestaande vergunningen worden herzien en gewijzigd, bv. voor waterkracht of wateronttrekking. Hierdoor kan de naleving van de KRW-doelstellingen niet worden gewaarborgd.

- Overmatig gebruik en misbruik van versch. soorten vrijstellingen. Vaak zijn motiveringen voor deze vrijstellingen ontoereikend en het is niet duidelijk of maatregelen worden genomen om vooruitgang te boeken richting doelstellingen; soms worden algemene vrijstellingen voor bepaalde sectoren (. hoogwaterbeheer) toegepast.

- Gebrek aan transparantie en publieke inspraak wordt niet gegarandeerd. De besluitvorming over waterbeheer, inclusief SGBP-processen, is niet transparant en het is niet duidelijk hoe beslissingen worden genomen.

 

Onze achterliggende gedachte

Veel regeringen hebben nog niet alle vereisten geïmplementeerd. De geselecteerde vrijwillige maatregelen zijn niet effectief (bv. om landbouwvervuiling aan te pakken) of hebben geen toegewezen financiering om ze op te zetten. Veel regeringen hebben het flexibiliteitsmechanisme in de KRW misbruikt en hebben de doelstellingen laten verlagen. Ook hebben ze langere perioden toegestaan ​​om onze rivieren, meren en grondwaterlichamen  gezond te maken. Bovendien zijn vervuilers niet verplicht geweest om de schade te verhelpen die zij hebben veroorzaakt aan onze wateromgeving.

 

4. Volgens de kaderrichtlijn water wordt een waterlichaam pas geacht in een goede toestand te zijn als alle desbetreffende kwaliteitselementen in een goede toestand verkeren en aan de desbetreffende kwaliteitsnormen voor een goede toestand wordt voldaan (dit is cumulatief, d.w.z. al deze voorwaarden moeten zijn vervuld: het beginsel "one-out-all-out"). In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken:

 

 

 • Het beginsel "one-out-all-out" garandeert dat alle relevante belastingen afdoende aan bod komen in de methoden die uw land toepast bij de beoordeling van de ecologische toestand; Sterk mee eens                                            
 • De aanpak "one-out-all-out" maakt duidelijk waar verbeteringen nodig zijn: Sterk mee eens                                     
 • Door beoordelingsresultaten volgens het beginsel "one-out-all-out" te bekijken, kunnen voor eventuele maatregelen de juiste prioriteiten worden gesteld: Sterk mee eens
 • Geboekte vooruitgang kan eenvoudiger duidelijk worden gemaakt aan het publiek als de gepubliceerde officiële toestand niet gebaseerd hoeft te zijn op het beginsel "one-out-all-out": Niet mee eens                                                            
 • De "one-out-all-out"-aanpak van de indeling is voor de lidstaten een stimulans om zich vooral te richten op de verbetering van waterlichamen die al een heel eind op weg zijn naar de toestand "goed", en minder op de lichamen die er het slechtst aan toe zijn: Niet mee eens                                             
 • Het is goed om te bekijken hoe de "one-out-all-out"-beoordeling kan worden aangevuld met meer bijzonderheden over de vooruitgang die qua ecologische toestand wordt geboekt: Niet mee eens                                                        
 • Het overzicht over de hangende kwesties dreigt verloren te gaan als het pad van de beoordeling op basis van het beginsel "one-out-all-out" geleidelijk aan wordt verlaten: Sterk mee eens

 

 

Onze achterliggende gedachte

Het one-out-all-out principe is een belangrijk wetenschappelijk principe van de KRW. Dit betekent dat als bijvoorbeeld de staat van een visbestand onder de norm ligt een rivier of meer niet als gezond kan worden beschouwd, ook al is de waterkwaliteit verbeterd. De autoriteiten kunnen evenwel communiceren over de vooruitgang die zij boeken bij het aanpakken van chemische vervuiling in dezelfde rivier of hetzelfde meer. Dit wetenschappelijke principe weerhoudt hen er niet van om actie te rechtvaardigen, maar zorgt er in plaats daarvan voor dat alle waterproblemen worden aangepakt. Het erkent dat zoetwaterecosystemen bestaan uit complexe, onderling verbonden en onderling afhankelijke relaties tussen soorten en fysieke processen. Daarnaast belichaamt dit principe het voorzorgsbeginsel in het licht van de onzekerheid over hoe dit complexe web van interacties en onderlinge afhankelijkheden werken.

 

 

17. Wordt volgens u het kostenterugwinningsbeginsel (artikel 9 van de kaderrichtlijn water) toegepast in uw land?

Nee

 

Toelichting:

Hoewel een grote meerderheid van de lidstaten waterbeprijzingsmechanismen heeft ingevoerd of aangepast om te voldoen aan de vereisten van de KRW, blijft adequate waterbeprijzing  een grote uitdaging in de EU:

- Waterbeprijzing is niet volledig en adequaat in alle sectoren geïmplementeerd en is in plaats daarvan vaak beperkt tot de behandeling van afvalwater en de levering van drinkwater.

- Prijzen weerspiegelen niet de werkelijke kosten, met milieu- en/of onderzoekskosten zelden geïntegreerd in het prijsstellingssysteem. Milieukosten en kosten van de hulpbronnen worden vaak niet eens berekend.

- Sommige mechanismen zijn selectief en sluiten bepaalde grote gebruikers of vervuilers uit. Er is vaak een enorme ongelijkheid tussen bijdragen van verschillende watergebruikers waarbij huishoudens vaak de grootste last dragen door veel meer te betalen dan landbouw en/of industrie.

 

Onze achterliggende gedachte

De wetgeving verplicht landen om vervuilers te laten betalen voor de maatregelen om de problemen aan te pakken die ze zelf hebben veroorzaakt. Dit is echter nog niet gebeurd en sommige regeringen hebben ervoor gekozen om de waterrekeningen te verhogen in plaats van adequate economische instrumenten in te voeren, waarbij bijvoorbeeld de industriële landbouw, die die watervervuiling heeft veroorzaakt, moet betalen.

 

 

24. Zijn er, gelet op de doelstellingen en baten van de kaderrichtlijn water, aanwijzingen dat de richtlijn een onevenredig zware administratieve last heeft gelegd op instanties (nationale, regionale of lokale), marktdeelnemers (bv. industrieën, waterbedrijven), burgers of andere partijen?

Nee

 

Onze achterliggende gedachte

De maatregelen om onze wateren weer gezond te maken hebben een kostprijs. De baten die  gezonde rivieren, meren en wetlands ons bieden wegen echter ruimschoots op tegen deze kosten. De economische sectoren die verantwoordelijk zijn voor de druk op onze wateren moeten maatregelen nemen om die problemen aan te pakken. Er zijn geen aanwijzingen dat de KRW onevenredige verplichtingen heeft opgelegd. Bovendien heeft de KRW verschillende wettelijke mechanismen om te waarborgen dat geen maatregelen worden genomen als deze te duur worden geacht of een te zware last vormen voor de industrie, bijvoorbeeld waterkrachtproducenten.

 

 

34. Denkt u dat de uitvoering van de kaderrichtlijn water, de richtlijn milieukwaliteitsnormen, de grondwaterrichtlijn en de overstromingsrichtlijn ervoor heeft gezorgd dat mensen het belang van goede waterkwaliteit meer op waarde weten te schatten, in het belang van het milieu en de gezondheid van de mens, en dat mensen een beter beeld hebben van de manier waarop die kwaliteit kan worden bereikt?

Enigszins

 

De KRW heeft een aantal relevante verplichtingen vastgesteld die, indien correct geïmplementeerd, het begrip en de waardering van mensen voor het belang van water kunnen verbeteren en ondersteuning kunnen bieden om de doelstellingen van de KRW te bereiken. Ondanks enkele positieve voorbeelden zijn de inspraakverplichtingen van de KRW tot nu toe echter nog niet volledig geïmplementeerd. Vaak zijn de kansen om de baten van gezonde zoetwaterecosystemen goed te communiceren over het hoofd gezien. Net zoals de kansen om mensen deel te laten nemen aan de implementatie van de ambitieuze KRW en om maatschappelijke- en gemeenschapssteun te bevorderen.

 

Onze achterliggende gedachte

Vanwege verplichtingen in de EU-wetgeving weten we veel meer over de status van ons watermilieu, de problemen die moeten worden opgelost en ook over de successen die mogelijk zijn bij het herstellen van uiterwaarden om overstromingsschade te verminderen of dammen te verwijderen zodat vissen weer kunnen migreren. De KRW verplicht regeringen ook om burgers te raadplegen en te betrekken bij het nemen van beslissingen over de toekomst van hun lokale rivieren, meren en kusten. Regeringen zijn er echter niet in geslaagd de waarde van water en gezonde ecosystemen, die nog steeds primair worden beschouwd als bronnen van water en elektriciteit, adequaat te erkennen. Kritische baten, zoals zoetwatervisserij, natuurlijke bescherming tegen overstromingen voor steden en sedimentstromen die de delta's van de wereld boven de stijgende zeespiegel houden, worden vaak over het hoofd gezien.

 

 

37. Zijn er aspecten van de kaderrichtlijn water, de richtlijn milieukwaliteitsnormen, de grondwaterrichtlijn en de overstromingsrichtlijn die inmiddels achterhaald zijn waar het gaat om het bereiken van een goede toestand of het terugdringen van het overstromingsrisico?

Kaderrichtlijn water: Nee                                           

Grondwaterrichtlijn: Nee                                           

Richtlijn milieukwaliteitsnormen: Nee                                 

Overstromingsrichtlijn: Nee

 

Onze achterliggende gedachte

De verplichtingen in de wetgeving blijven relevant in het licht van de steeds toenemende druk op ons watermilieu, de toenemende vraag naar water en de toenemende frequentie en intensiteit van overstromingen en droogtes. De EU-waterwetgeving is flexibel genoeg om het hoofd te bieden aan steeds veranderende omstandigheden, waaronder klimaatverandering of nieuwe technologische en economische ontwikkelingen.

 

 

38.  Maken de bepalingen van de kaderrichtlijn water inzake de beoordeling van de ecologische toestand het in voldoende mate mogelijk om de gevolgen van de klimaatverandering te onderscheiden van andere gevolgen?

Ja, zonder meer

 

Onze achterliggende gedachte

De KRW verplicht de lidstaten om de belastingen op ons watermilieu te beoordelen. De effecten van klimaatverandering moeten als extra belasting worden behandeld en moeten goed worden geïntegreerd in de planning van het stroomgebiedbeheer van landen. Deze relatie tussen klimaatverandering en andere vormen van belasting kan goed worden aangepakt door zorgvuldig de "ecologische toestand" te definiëren. Bovendien is het flexibele planningsproces van de KRW zeer geschikt om de gevolgen van klimaatverandering te beheersen.

 

 

42. Zijn de bepalingen van de kaderrichtlijn water en de grondwaterrichtlijn toereikend om grondwaterlichamen te beschermen tegen technologische ontwikkelingen zoals fracking?

Ja

 

Onze achterliggende gedachte

De KRW en de afgeleide Grondwaterrichtlijn kunnen rekening houden met de belasting  die voortkomt uit nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit als gevolg van het voorzorgsbeginsel van de KRW en de plicht om alle belastingen op het watermilieu aan te pakken, zowel in termen van beoordeling als door een kosteneffectieve combinatie van maatregelen te nemen om die problemen aan te pakken.  Denk bv aan de technologie van fracking met twee mogelijke implicaties voor het grondwater: bronwater dat nodig is om de injectie fluïdum en de terugstroom van water (afvoer van afvalwater) mogelijk te maken. Directe lozingen van verontreinigende stoffen in het grondwater (zoals injectie van afvalwater van hydraulische fracturering) zijn dankzij de KRW verboden. Samen met andere EU-wetgeving (bijv. MER-richtlijn, Vogel- en Habitatrichtlijn, Mijnafvalrichtlijn, REACH-verordening, Biocidenverordening, Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn) kan fracking worden geregeld, van planning en de betrokkenheid van het publiek bij besluitvorming tot het aanpakken van milieueffecten tussen lidstaten en stopzetting van activiteiten.

46. Hoe coherent zijn volgens u de kaderrichtlijn water, de richtlijn milieukwaliteitsnormen, de grondwaterrichtlijn en de overstromingsrichtlijn?

Volledig coherent

 

Onze achterliggende gedachte

Het realiseren van meer beleidscoherentie binnen het EU-waterbeleid was een belangrijke reden voor de invoering van de KRW. De grote druk op water wordt nu aangepakt in één gemeenschappelijk regelgevingskader waardoor delen van de EU-waterwetgeving coherent zijn en termijnen en specifieke taken zoals inspraak van het publiek moeten worden gecoördineerd.

 

 

49. Is volgens u het rechtskader dat wordt verschaft door de collectieve acties binnen het raamwerk van de kaderrichtlijn water, de richtlijn milieukwaliteitsnormen, de grondwaterrichtlijn en de overstromingsrichtlijn coherent met de volgende milieu-/sectorale beleidsterreinen?

 

EU-strategie voor groene infrastructuur: Volledig coherent                                                       

Biodiversiteitsbeleid: Volledig coherent                                              

Beleid inzake chemische stoffen: Volledig coherent                                                                      

Beleid inzake bescherming van mariene wateren en het mariene milieu: Volledig coherent

Beleid inzake aanpassing aan en tegengaan van klimaatverandering: Deels coherent
Beleid inzake industriële emissies            : Volledig coherent                                                       

Beleid inzake luchtkwaliteit: Volledig coherent                                                

Beleid inzake afval: Volledig coherent                                                                  

Hulpbronnenefficiëntie: Volledig coherent                                                                       

Milieuaansprakelijkheid: Volledig coherent                                                                      

Milieucriminaliteit: Volledig coherent                                                                  

Vervoersbeleid: Incoherent                                                                      

Bescherming van de gezondheid: Volledig coherent                                                                     

Landbouwbeleid: Incoherent                                                                                  

Onderzoek en innovatie: Volledig coherent                                                       

Financiering Life+: Volledig coherent                                                                   

Regionaal beleid: Deels coherent                                                                           

Beleid inzake civiele bescherming: Volledig coherent                                                                   

Andere - Energie: incoherent

 

Veel onderdelen van de EU-milieuwetgeving en het EU-milieubeleid ondersteunen en worden ondersteund door de KRW en haar ‘dochterrichtlijnen’. Een gebrek aan integratie en beleidscoherentie met andere sectorale beleidsmaatregelen (landbouw, vervoer, energie) ondermijnt echter de doelstellingen van het EU-acquis op het gebied van water. Er moet benadrukt worden dat het EU-rechtskader voor duurzaam waterbeheer niet de oorzaak is van deze incoherentie. Uit analyses blijkt namelijk dat een gebrek aan integratie van water in andere beleidsgebieden de hoofdoorzaak is van een gebrekkige uitvoering van de EU-waterwet, en dit op verschillende niveaus. Het gebrek aan coördinatie en samenhang van het beleid komt bv. tot uiting in landen die geen investeringskansen aangaan voor de implementatie van de KRW: maatregelen die worden geboden door financiële EU-mechanismen (met name fondsen van het Cohesiefonds en financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid) en in plaats daarvan ervoor kiezen maatregelen te financieren die de uitvoering van de KRW ondermijnen (bijv. technische oplossingen voor hoogwaterbeheer, navigatie, irrigatie en afwatering van land). Er is ook een inefficiënte coördinatie tussen versch. overheidsinstanties en afdelingen waardoor er geen gecoördineerde uitvoering is tussen waterbeleid en ander sectoraal beleid zoals landbouw, energie en transport. Dit wordt weerspiegeld in het feit dat planningsprocessen voor investeringen niet op elkaar zijn afgestemd (bv. POP's die los van SGBP's worden opgesteld) of significante verschillen in wat verschillende afdelingen als duurzaam waterbeheer beschouwen (bv. verschil visie tussen milieu- en landbouwafdelingen over "waterbesparing).

 

Onze achterliggende gedachte

De KRW is coherent met milieuwetgeving en ondersteunt het bereiken van beleidsdoelstellingen, zoals het tot stilstand ​​brengen van biodiversiteitsverlies. De realisatie  van de KRW-doelstellingen is aanzienlijk ondermijnd door niet-duurzame praktijken die bevorderd worden door het sectorale beleid van de EU, met name op het gebied van landbouw, energie en vervoer. De doelstellingen voor waterbescherming moeten in datzelfde sectorale beleid worden geïntegreerd.

 

 

51. Heeft het vaststellen van wetgeving op EU-niveau meerwaarde ten opzichte van wat bereikt kan worden met wetgeving op nationaal/regionaal niveau?

 

Kaderrichtlijn water: Grote meerwaarde                                                            

Grondwaterrichtlijn: Grote meerwaarde                                                            

Richtlijn milieukwaliteitsnormen: Grote meerwaarde                                                   

Overstromingsrichtlijn: Grote meerwaarde

 

Onze achterliggende gedachte

De KRW is de belangrijkste reden geweest voor de ontwikkeling van een strengere en ambitieuzere nationale wetgeving voor de bescherming van zoetwaterecosystemen. Ze heeft ook geleid tot meer samenwerking en grensoverschrijdende bescherming van rivieren zoals de Donau en de Rijn. De KRW heeft ook bijgedragen aan het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemingen die actief zijn op de interne EU-markt.

 

 

Overige toevoegingen:

Gezonde zoetwater ecosystemen zijn belangrijk voor mij. Ik ben redelijk bekend met de Kaderrichtlijn Water en eens met milieugroeperingen dat deze ‘fit for purpose’ is en dat haar ambitieuze doelstellingen gerechtvaardigd zijn:

 

- De aanpak van de KRW is geschikt om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen, te zorgen voor herstel van zoetwater ecosystemen en een betrouwbare voorraad schoon water voor elk legitiem watergebruik. De KRW leidt tot strenge nationale wetgeving voor bescherming van water en EU-initiatief is gerechtvaardigd want zoetwater ecosystemen stoppen niet aan de grens. De KRW is flexibel genoeg om rekening te houden met sociaal-economische belangen, governance structuren, lokale culturele voorkeuren en tradities.

- De KRW is relevant voor het aanpakken van diverse belastingen waar EU wateren aan onderhevig zijn en voor het adresseren van water-gerelateerde sociale en economische uitdagingen (inclusief klimaatverandering en nieuwe technologische ontwikkelingen zoals fracking). Het aanduiden van de conditie van het ecosysteem volgens de ‘one-out-all-out’ methode is cruciaal, evenals het gebruik van geschikt waterprijsbeleid volgens het vervuiler/gebruiker betaalt-principe.

- Wanneer goed toegepast, is de KRW in staat om zoetwater ecosystemen beter te beschermen en te herstellen. Op dit moment is de slechte toestand van de Europese waterkwaliteit voornamelijk te wijten aan een gebrek aan ambitie en politieke wil van mijn regering om de grootste vervuilers aan te pakken.

- Naast het beschermen van de natuur, zorgt de KRW voor een toegevoegde economische waarde en levert het extra sociale voordelen (vermijden van kosten voor de behandeling van water, voorkomen van economische verliezen door droogte en overstromingen, gezondheidsvoordelen).

- de KRW is in lijn met andere Europese milieuwetgeving en ondersteunt EU-doelstellingen op het gebied van economische ontwikkeling. De doelstellingen van de KRW worden echter ondermijnd door niet-duurzame praktijken, vooral in de hand gewerkt door het sectorale EU-beleid (landbouw, energie, vervoer).

 

Ik doe een beroep op de Commissie en de lidstaten om de KRW niet te wijzigen, maar in plaats daarvan de richtlijn beter uit te voeren, te handhaven en de waterbeschermingsdoelstellingen te integreren in ander sectoraal beleid.

 

 

 

 

 

 

#ProtectWater

Kom in actie

Doe mee

 
Ik accepteer het privacybeleid*
Ik ga akkoord met bovenstaand privacybeleid. Mijn gegevens zullen bewaard worden gedurende deze campagne. Ik weet dat de Europese Commissie mijn gegevens zal ontvangen en beheren voor de openbare raadpleging.  Ik sta de Europese Commissie toe mijn bijdrage anoniem te publiceren.
Lees de antwoorden die namens jou naar de Europese Commissie verzonden worden
Vul graag alle velden in
Controleer je emailadres
Je nam al eerder deel aan deze actie
Je moet eerst akkoord gaan met het privacybeleid
Oeps, er ging iets fout. Probeer te vernieuwen of probeer later opnieuw.
*Verplicht in te vullen veld
 
375.386 personen lieten hun stem horen. Help ons 400.000 burgers te bereiken!

Vergroot jouw impact!

Dankjewel voor je deelname aan deze actie voor zoetwaterbescherming!

Help ons deze boodschap te verspreiden. 

Vraag je vrienden mee te doen.
PS: Vergeet niet je mailbox te checken en je inschrijving voor onze nieuwsbrief te bevestigen.