375.386 ×
thank you · danke · merci · tak · gracias · grazie · благодаря́ · dziękuję · bedankt · obrigado · ευχαριστώ · köszönöm · mulțumesc · kiitos · poďakovať · hvala
Djeluj sada

Naš odgovor koji najbolje podupire slatkovodne ekosustave i dobrobiti koje pružaju prirodi, društvu i gospodarstvu

Europska komisija evaluira da li EU vodna politika služi svrsi te traži što više mišljenja od strane javnosti o tome koliko su važni slatkovodni ekosustavi, da li je EU zakonodavstvo doprinijelo promjenama prema održivom upravljanju vodama, te da li je dovelo do boljeg stanja vodnih tijela. Online javno savjetovanje o Okvirnoj direktivi o vodama pokrenuto je 17. rujna 2018. godine te se od svih građana i šire zajednice dionika traži da izraze svoje mišljenje.

Želimo predložiti sljedeće odgovore na pitanja o Okvirnoj direktivi o vodama (ODV) i o njene dvije mlađe direktive, Direktivi o podzemnim vodama te Direktivi o standardima kvalitete okoliša (također poznatoj kao Direktivi o prioritetnim tvarima), koje predstavljaju osnovni okvir za održivo upravljanje vodama u Europi. Nadalje, mnoge vlade EU i sektori s određenim ekonomskim interesima žele oslabiti ODV. Naši predloženi odgovori trebaju osigurati da se ovaj revolucionarni propis održi snažnim kako bi mogao dalje nastaviti uvoditi promjene prema održivom upravljanju vodama diljem EU.

 

 

Dio I - Upitnik za širu javnost

 

1. Kako biste ocijenili sadašnje stanje voda u Europi?

Nije dobro

 

Naše obrazloženje

Unatoč tome što je ODV donijela neka poboljšanja, naročito s obzirom na neke zagađivače, stanje voda Europe je i dalje slabo. U stvari, 60% rijeka, jezera i močvara EU je trenutno u slabom i lošem stanju i neće ispuniti cilj Okvirne direktive o vodama o postizanju dobrog stanja. Podzemna vodna tijela su općenito u boljem stanju, ali još uvijek postoje značajni problemi u nekim dijelovima Europe.

 

2. Koje od sljedećih upotreba i funkcija vode smatrate prioritetnima?

 • Zaštita izvora vode za piće i sustava vodoopskrbe: Visok prioritet                             
 • Zaštita voda od onečišćenja: Visok prioritet
 • Dostupnost vode za piće i vode za potrebe domaćinstva: Visok prioritet                
 • Dostupnost vode za navodnjavanje u poljoprivredi: Nizak prioritet                          
 • Dostupnost vode za industriju: Nizak prioritet
 • Dostupnost vode za rekreaciju: Visok prioritet  
 • Dostupnost vode za potrebe prijevoza: Nizak prioritet  
 • Dostupnost vode za proizvodnju energije: Nizak prioritet
 • Zaštita prirodnih voda i povezanih ekosustava: Visok prioritet                    
 • Sprečavanje i zaštita od poplava: Visok prioritet

 

Naše obrazloženje

Ako se ODV primjenjuje pravilno, trebalo bi biti dovljno vode kako bi se zaodovoljili svi zakonski korisnici voda. Međutim, pitka voda i održavanje ekosustava kao izvora vode za korisnike bi trebao biti prioritet kad je u pitanju rapodjela vode.

 

3. Smatrate li da se vodom sada upravlja i da je se upotrebljava na održiv način?

Ne

 

Naše obrazloženje

Države članice trenutno pokazuju malo ambicije da se suoče s glavnim pokretačima neodrživog upravljanja europskim vodnim resursima. Trenutna provedba EU vodnog propisa - koji je napravljen isključivo da bi osigurao održivo upravljanje i korištenje voda - je obilježena prekomjernim korištenjem, te čestom zlouporabom fleksibilnosti koja omogućava vladama da odgode prijeko potrebne mjere, te snize ciljeve, ili dopuste štetnim projektima da idu u provedbu. Nadalje, trenutni planovi upravljanja za riječne slivove su neučinkoviti zbog lošeg planiranja i sudjelovanja javnosti, jako se oslanjanju na dobrovoljne mjere koje nisu podržane dovoljnim financijskim sredstvima za provedbu mjera kontrole, te kao posljedicu ne postižu ciljeve zaštite okoliša. Konačno, veliki korisnici vode te zagađivači (npr. poljoprivrednici koji koriste neodržive poljoprivredne prakse) ne plaćaju pravedan udio za popravljanje štete koju uzrokuju okolnom vodnom okolišu što ostavlja poreznim obveznicima i potrošačima da snose troškove kroz račune za vodu.

 

6. Mislite li da se upravljanje vodnim resursima u vašoj državi poboljšalo od uvođenja Okvirne direktive o vodama (2003.) i Direktive o poplavama (2009.)? Napominjemo da su to datumi kada su navedene direktive prenesene u nacionalno zakonodavstvo.

Da, u određenoj mjeri

 

Naše obrazloženje

Iako ciljevi vodne plitike EU nisu još postignuti te razina ambicije za održivo upravljanje vodama ostaje niska među državama članicama, ODV je imala pozitivan utjecaj na metode upravljanja vodama diljem Europe. Uspostavljene su čvrste upravljačke strukture i naše znanje o stanju voda te pritiscima na rijeke, jezera, močvare, delte, podzemne vode te obalne vode se značajno poboljšalo, kao i znanje o najučinkovitijim mjerama za ublažavanje tih pritisaka. Također došlo je do značajnog poboljšanja u transparentnosti pri upravljanju vodama te u sudjelovanju javnosti, a obje su direktni rezultat ODV-a. Konačno, svjedočili smo napretku u stupnju suradnje među državama koje dijele riječne slivove, a koje je ključno za prekograničnu zaštitu slatkovodnih ekosustava.

 

 

7. Mislite li da se kvaliteta površinskih i podzemnih voda u vašoj državi ili regiji poboljšala od uvođenja Okvirne direktive o vodama?

Da, u određenoj mjeri

 

Naše obrazloženje

Napredak je krajnje ovisan o dobroj volji država članica da provedu nužne aktivnosti kako bi osigurali da su njihove rijeke, jezera, močvare i podzemne vode zdrave. Tamo gdje se ODV dobro primjenjivala, poboljšanja su očigledna. Općenito, primijetili smo diljem Europe kako je kombinacija mjera usvojena pod ODV-om dovela do smanjenja zagađenja iz gradskih, industrijskih te poljoprivrednih izvora, što je pomoglo u očuvanju prirodnih ekosustava zaustavljanjem štetnih infrastrukturnih projekata. Diljem Europe javljaju se brojni projekti za revitalizaciju i obnovu slatkovodnih ekosustava (npr. uklanjanje nekih brana) koji imaju direktni utjecaj na obnovu biološke raznolikosti.

 

8. Što od navedenog smatrate preprekom za postizanje dobrog kvalitativnog i/ili količinskog stanja površinskih/podzemnih voda? (Svaku izjavu ocijenite ocjenom od 1 do 5, gdje 5 znači izrazita prepreka, 4 velika prepreka, 3 umjerena prepreka, 2 mala prepreka, a 1 nije prepreka. Po mogućnosti bi trebalo ocijeniti sve stavke, no možete odabrati i odgovor „Ne znam / nemam stav o tome.)

 

Kvantitativni aspekti

 • Rast potražnje za vodom za piće / rast broja stanovnika: 2 (mala prepreka)
 • Rast potražnje za vodom u proizvodnji energije, industriji i poljoprivredi: 5 (izrazita prepreka)
 • Rast potražnje za vodom u industrijskim aktivnostima: 3 (umjerena prepreka)
 • Rast potražnje za vodom u poljoprivrednom navodnjavanju: 5 (izrazita prepreka)
 • Pojačane suše (zbog kojih se smanjuje dostupnost vode) izazvane klimatskim promjenama: 2 (mala prepreka)

 

Onečišćenje voda

 • Onečišćenje voda zbog upotrebe pesticida u poljoprivredi: 5 (izrazita prepreka)
 • Onečišćenje voda hranjivim tvarima iz: 5 (izrazita prepreka)
  1. efluenata iz uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda: 2 (mala prepreka)
  2. upotrebe gnojiva i stajskoga gnoja u poljoprivredi: 5 (izrazita prepreka)
 • Onečišćenje teškim metalima iz bilo kojeg izvora, uključujući rudarenje u prošlosti: 5 (izrazita prepreka)
 • Postojano onečišćenje organskim kemikalijama koje su sad zabranjene u EU-u: 4 (izrazita prepreka)
 • Nove onečišćujuće tvari (npr. mikroplastika, farmaceutski proizvodi): Ne znam / nemam stav o tome

(a) mikroplastika: Ne znam / nemam stav o tome

(b) farmaceutski proizvodi: 3 (umjerena prepreka)

(c)druge nove onečišćujuće tvari: Ne znam / nemam stav o tome

  • Nedostatno reguliranje emisija onečišćujućih tvari: 2 (mala prepreka)

 

Biološka raznolikost

 • Negativni utjecaj na vodne ekosustave: 5 (izrazita prepreka)
 • Negativni utjecaj na kopnene ekosustave ovisne o vodi: 5 (izrazita prepreka)

 

Izgradnja infrastrukture

 • Fizičke promjene vodnih tijela (npr. ravnanje rijeka, izgradnja brana, obrana od poplava, rudarenje): 5 (izrazita prepreka)
 • Nedostatni kapacitet sustava odvodnje (što uzrokuje prelijevanje): 3 (umjerena prepreka)
 • Nedostatni ili ograničeni kapaciteti akumulacija (navodnjavanje, proizvodnja energije itd.): Ne znam / nemam stav o tome
 • Gubici u vodoopskrbnim mrežama: 3 (umjerena prepreka)

 

Zahvaćanje vode

 • Nezakonito ili neregulirano zahvaćanje: 5 (izrazita prepreka)
 • Regulirane ali neodržive stope zahvaćanja: 5 (izrazita prepreka)
 • Niske naknade za zahvaćanje (kojima se potiče rasipnost ili nespremnost na prikupljanje / ponovnu upotrebu vode): 5 (izrazita prepreka)

 

 

Naše obrazloženje

Slatkovodni ekosustavi susreću se s brojnim pritiscima. Oni koji predstavljaju vrlo značajnu prepreku u osiguranju i očuvanju dobrog stanja površinskih i podzemnih voda su: zagađenje iz poljoprivrede, prekomjerno crpljenje akvifera i rijeka (najviše zbog neodrživih poljoprivrednih praksi), te promjene na prirodnim i fizičkim karakteristikama rijeka i ostalih slatkovodnih ekosustava zbog hidroenergetike, plovidbe, poljoprivrede i obrane od poplava. Nadalje, činjenica kako najveći zagađivači i korisnici ne moraju plaćaju srazmjerno šteti koju uzokuju (a što je stroga preporuka ODV-a kojoj se trenutno ne udovoljava) je također značajna prepreka u održavanju rijeka, jezera, močvara, obalnih i podzemnih voda zdravima. Utjecaj novih zagađivača uključujući i mikroplastiku na postizanje ciljeva ODV-a još uopće nije ocijenjen.

 

9. Koji su ključni izazovi upravljanja vodama u vašoj zemlji ili regiji? Označite najvažnije izazove

 

najviše 5 stavaka za odabir

 • pitanja povezana s vodom nisu prioritet u nacionalnom političkom programu
 • nedostatno savjetovanje i uključivanje opće javnosti i relevantnih dionika
 • nedostatna integracija s drugim sektorima povezanima s vodom i proturječne politike planiranja
 • izazovi koji nastaju zbog poljoprivrednih djelatnosti (npr. hranjive tvari, eutrofikacija, pesticidi, zahvaćanje itd.)
 • Drugo: manjak političke volje moje vlade da se suoči s glavnim pritiscima na slatkovodne ekosustave (npr. poljoprivreda, hidroenergetika, plovidba, tehničke mjere obrane od poplava), očituje se i kroz korištenje iznimki i nedostatak financija za provođenje mjera upravljanja vodama.

 

Naše obrazloženje

Kod vlada postoji manjak političke volje da se učinkovito pozabave s glavnim pritiscima na slatkovodne ekosustave, što predstavlja najveći izazov održivom upravljanju vodama Europe. Niska ambicija je također rezultat toga što voda nije visoko na političkoj agendi te se stoga vrijednost slatkovodnih ekosustava podcjenjuje. To je naročito istinito kad se uzme u obzir sektor poljoprivrede, energetike i prometa. Na primjer, poljoprivredna politika EU promovira intenziviranje poljoprivrede što će dovesti do zagađenja i prekomjernog korištenja vode. Energetske politike promoviraju i potiču hidroenergetiku unatoč njihovom negativnom utjecaju na biološku raznolikost. Prometne politike pak guraju loše odabrane lokacije za razvoj infrastrukture obraćajući malo pažnje na slatkovodne vrste i njihova staništa. Dodatni problem predstavlja manjak savjetovanja, ili barem savjetovanja s dovoljno dioničkih skupina (uključujući i okolišne udruge i opću javnost) oko donošenja odluka koje se tiču zaštite i obnove naših voda, kao i manjak financija namijenjenih za provedbu potrebnih mjera.

 

11. Prema vašem mišljenju, koje su aktivnosti najviše utjecale na poboljšanje kvalitete vode i učinkovitosti upotrebe vode od prenošenja Okvirne direktive o vodama u nacionalno zakonodavstvo 2003.? (Svaku stavku ocijenite ocjenom od 1 do 5, gdje 5 znači izrazito poboljšanje, 4 veliko poboljšanje, 3 umjereno poboljšanje, 2 malo poboljšanje, a 1 bez poboljšanja. Po mogućnosti bi trebalo ocijeniti sve stavke, no možete odabrati i odgovor „Ne znam / nemam stav o tome”).

 • Strože reguliranje onečišćenja okoliša: 3 (umjereno poboljšanje)
 • Strože reguliranje radi maksimalnog smanjenja upotrebe opasnih kemikalija u industriji itd.: 3 (umjereno poboljšanje)
 • Međunarodna suradnja na suzbijanju onečišćenja: 3 (umjereno poboljšanje)
 • Promjena pristupa upotrebi vode za proizvodnju/pretvorbu energije (npr. hidroenergija, sustavi za hlađenje vodom itd.): 2 (malo poboljšanje)
 • Učinkovitije tehnologije pročišćavanja otpadnih voda: 4 (veliko poboljšanje)
 • Bolje tehnologije u kućanstvima / kućanskim uređajima za smanjenje potrošnje vode (npr. vodokotlići s dvojnim ispiranjem, tuševi s regulatorom protoka, perilice rublja prihvatljive za okoliš): 2 (malo poboljšanje)
 • Naplata potrošnje vode (npr. temeljena na mjerenju potrošnje u industriji, poljoprivredi i domaćinstvima): 3 (umjereno poboljšanje)
 • Više javno dostupnih informacija o kvaliteti, dostupnosti i raspodjeli vode: 2 (malo poboljšanje)
 • Održivija upotreba vode u poljoprivredi: 2 (malo poboljšanje)
 • Promjene poljoprivrednih praksi koje bi mogle utjecati na kvalitetu i dostupnost vode (npr. smanjena upotreba pesticida, organski uzgoj, plodored itd.): 2 (malo poboljšanje)
 • Prostorno planiranje kojim se ostavlja „prostor za vodu”: 3 (umjereno poboljšanje)
 • Bolja integracija zaštite vode i upotrebe vode za prijevoz: 2 (malo poboljšanje)
 • Akademsko istraživanje i aktivnosti istraživanja i razvoja povezani s poboljšanjem učinkovitosti upotrebe vode i uklanjanjem mogućih izvora onečišćenja: 2 (malo poboljšanje)
 • Drugo: /

 

Naše obrazloženje

Mjere koje su se pokazale najučinkovitijima s obzirom na ciljeve ODV-a su regulatorne mjere, poputograničenja u korištenju određenih zagađenih tvari, upotreba ekonomskih instrumenata kao što su vodne pristojbe, kao i primjena mjera koju su uvele drugi relevantni propisi EU, poputpročišćavanja otpadnih voda. Odabrane dobrovoljne mjere, naročito s aspekta zagađenja iz poljoprivrede ili prekomjernog korištenja, bile su manje učinkovite.

 

13. Zabrinjavaju li vas mogući učinci klimatskih promjena na kvalitetu i dostupnost vode?

Da, iz oba razloga

 

14. Smatrate li da se dovoljno radi na suzbijanju učinaka klimatskih promjena na kvalitetu i dostupnost vode?

Ne

 

Naše obrazloženje (za pitanje 13 i 14)

U mnogim dijelovima Europe, naročito u Sredozemlju, klimatske promjene će vjerojatno povećati potražnju za vodom ali i smanjiti zalihe vode. U drugim dijelovima Europe problem će biti u povećanim protocima, poplavljivanju ili povećanju razine mora, što će sve utjecati na kvalitetu vode te infrastrukturu vodoopskrbe. Već svjedočimo ovim fenomenima, a možemo očekivati da će se i pojačati u nadolazećim godinama. Treba napomenuti da osim klimatskih promjena, ponajviše loše upravljanje našim vodnim resursima dovodi do pomanjkanja vode ili negativnih posljedica poplavljivanja. Vlade moraju napraviti puno više kako bi simultano osigurale potrebe za vodom, ne samo za održivu poljoprivredu, energetiku i industriju, nego i za stanovništvo i slatkovodne ekosustave. ODV je savršen alat za svladavanje ovog izazova.

 

22. U kojoj ste mjeri upoznati sa sljedećim propisima EU-a i zahtjevima koje oni obuhvaćaju?

Okvirna direktiva o vodama: Umjereno upoznat/a

Direktiva o podzemnim vodama: Umjereno upoznat/a

Direktiva o standardima kvalitete okoliša: Umjereno upoznat/a

Direktiva o poplavama: Umjereno upoznat/a

 

23. Jesu li navedeni propisi EU-a pridonijeli smanjenju onečišćenja i povećanju sigurnosti rijeka i jezera u usporedbi sa stanjem u prošlom desetljeću?

Da, u velikoj mjeri

 

Naše obrazloženje

Primijetili smo značajno smanjenje zagađivača iz gradskih i industrijskih otpadnih voda (npr. amonijak i fosfati) u većini europskih rijeka i jezera. Velika većina rijeka i jezera koje su prikladne za kupanje su također ocijenjene da su u dobrom stanju. Međutim, izazovi i dalje ostaju, naročito s obzirom na difuzno zagađenje iz poljoprivrede.

 

24. Jesu li navedeni propisi EU-a pridonijeli smanjenju onečišćenja i povećanju sigurnosti podzemnih voda u vašoj zemlji u usporedbi sa stanjem u prošlom desetljeću?

Da, u određenoj mjeri

 

Naše obrazloženje

Podzemne vode puno sporije reagiraju na zagađenje od rijeka i jezera, pa je kod njih trend smanjenja onečišćenja manje vidljiv. Poljoprivreda ostaje stalan glavni uzročnik lošeg stanja podzemnih voda Europe.

 

25. Kako biste ocijenili cjelokupni doprinos navedenih propisa EU-a boljem upravljanju vodnim resursima, uključujući količinu i dostupnost vode?

Znatan doprinos

 

Naše obrazloženje

ODV je bila glavni pokretač u razvoju strože i ambicioznije nacionalne legislative za održivo korištenje vode i zaštitu slatkovodnih ekosustava od zagađenja, prekomjernog crpljenja, te negativnih promjena prirodnih uvjeta. Primjeri diljem Europe jasno pokazuju da kada je bila dobro primjenjivana, ODV je bila pokretač unaprijeđenja u upravljanju vodama i posljedično stanja slatkovodnih ekosustava, bioraznolikosti te usluga koje nam ti ekosustavi pružaju za ljude, prirodu i gospodarstvo. Iako se još jako mnogo treba napraviti za provedbu i primjenu ovog propisa, ODV služi svrsi kojoj je namijenjena.

 

26. Kako biste ocijenili cjelokupni doprinos navedenih propisa EU-a sprečavanju onečišćenja prijelaznih i obalnih voda (uključujući fjordove, ušća, lagune i delte)?

Znatan doprinos

 

Naše obrazloženje

U ODV-u se raspodjeljuje ista razina zaštite od zagađenja prijelaznih i obalnih voda kao i rijeka i jezera, a vidjeli smo i unaprijeđenja na tim vodama s obzirom na kemijsko onečišćenje. Iako je relativno veći udio prijelaznih i obalnih voda pod utjecajem onečišćenja, nego rijeke i jezera, što ukazuje na to kako države članice ne rade dovoljno na smanjenju zagađenja fjordova, estuarija, laguna i delti.

 

Dodatne napomene:

Ja brinem za postojeće i buduće stanje naših slatkovodnih ekosustava i slažem se s organizacijama za zaštitu okoliša da Okvirna direktiva o vodama EU (ODV) služi svrsi, te da je doprinijela zaštiti i obnovi naših voda, te proizvodi dobiti za gospodarstvo i društvo. Molimo posavjetujte se s mojim detaljnim odgovorom zašto smatram da je ODV učinkovita, efikasna, važna, dosljedna i ima dodanu vrijednost za EU, u komentaru u Dijelu II ovog upitnika.

Kao građanin koji brine za okoliš, protivim se mijenjanju ODV-a, te želim da se njeni visoki standardi podrže i dosegnu diljem Europe. Trenutno, zemlje članice pokazuju malo ambicije u provedbi ODV-a. To je očito zbog neučinkovitih planova upravljanja riječnim slivovima, zbog programa mjera koji se slabo ispunjavaju, zbog nedovoljnog dodjeljivanja financijskih sredstava za provedbu mjera kontrole te zloupotrebu različitih tipova iznimaka koje omogućava ODV. ODV treba punu provedbu od strane zemalja članica, te pojačano provođenje od strane Europske komisije.

 

 

Dio II. - Upitnik za stručne dionike

 

1. U kojoj je mjeri provedba navedenih direktiva djelotvorna u postizanju ciljeva u nastavku?

 • Sprečavanje pogoršanja stanja: Donekle djelotvorna
 • Zaštita i poboljšanje stanja vodnih ekosustava: Donekle djelotvorna
 • Smanjenje onečišćenja površinskih voda kemikalijama: Vrlo djelotvorna
 • Smanjenje onečišćenja površinskih voda hranjivim tvarima: Malo djelotvorna
 • Smanjenje onečišćenja podzemnih voda kemikalijama: Vrlo djelotvorna
 • Smanjenje onečišćenja podzemnih voda hranjivim tvarima: Malo djelotvorna
 • Zaštita tijela podzemnih voda od iscrpljivanja: Malo djelotvorna
 • Promicanje održive upotrebe vode: Malo djelotvorna
 • Poboljšanje hidromorfoloških uvjeta površinskih voda: Malo djelotvorna
 • Doprinos zaštiti morskih i obalnih voda: Malo djelotvorna
 • Osiguravanje dostatnih ulaganja u infrastrukturu i mjere: Malo djelotvorna
 • Smanjenje troškova proizvodnje vode za piće: Donekle djelotvorna
 • Ublažavanje učinaka suša: Donekle djelotvorna
 • Upravljanje rizikom od poplava: Donekle djelotvorna
 • Doprinos osiguravanju opskrbe vodom dostatne kvalitete: Donekle djelotvorna

 

Naše obrazloženje

Učinkovitost zakonodavstva ide ruku pod ruku s time kako je bila provedena. Tamo gdje je prikladna kombinacija mjera stavljena na snagu (kao što je zabrana opasnih tvari zbog smanjenja kemijskog zagađenja), taj propis je bio umjereno ili vrlo učinkovit. Puno učinkovitije mjere su potrebne da se postignu drugi ciljevi, poput smanjenja onečišćenja hranjivim tvarima iz poljoprivrede.

 

3. Prema vašim saznanjima, provode li se učinkovito svi zahtjevi direktiva u vašoj zemlji?

Ne

 

Ako ste odgovorili niječno, navedite primjere najvažnijih nedostataka u provedbi relevantnih direktiva:

Okvirna direktiva o vodama:

 • Neučinkoviti planovi upravljanja vodnim područjima (PUVP) i program mjera (PM) kojemu nedostaju prikladnije i isplativije mjere ublažavanja glavnih pritisaka (vrlo često nedostaju čak i osnovne mjere koje propisuju EU propisi za specifična područja vodne politike (npr. nitrati, industrijske emisije); mjere su često preblage i nisu vezane za pritisak, te su prečesto na dobrovoljnoj bazi jer vlade nisu voljne uvesti obvezujuće mjere. Obnove staništa većih razmjera također nedostaju.
 • Neprikladno praćenje i metode ocjenjivanja i klasifikacije stanja vodnih tijela. Postoje nesigurnosti oko stanja i razloga za neuspjeh; često vrlo očit pritisak ili pogoršanje stanja nije opaženo.
 • PUVP te PM su doneseni bez odgovarajuće financijske podrške kroz nacionalne proračune za provedbu mjera kontrole, a planovi za povlačenjem EU sredstava nisu predviđeni, kao ni kako će korisnici voda doprinijeti povratu troškova za korištenje vode ili pročišćavanje onečišćenja od strane sektora koji tome najviše doprinosti - poljoprivreda. Pogreška je što se ne prepoznaju socio-ekonomske i okolišne dobrobiti koje pruža poboljšano stanje voda.
 • U nekim zemljama nacionalni zakoni zabranjuju reviziju i izmjene postojećih dozvola, npr. za hidroelektranu ili crpljenje vode, bez obzira što ne mogu osigurati usklađenost s ciljevima ODV-a.
 •  Prekomjerna upotreba i zloupotreba različitih tipova iznimki. Često opravdanje za ove iznimke su neodgovarajuće i nije jasno da li će mjere uopće dovesti do postizanja ciljeva; često se koriste čista izuzeća za pojedine sektore (npr. upravljanje poplavama).
 • Manjak transparentnosti i sudjelovanje javnosti nije učinkovito omogućeno. Koddonošenja odluka u upravljanju vodama, i u PUVP- u, nedostaje transparentnosti i nije uvijek jasno kako su se odluke odnijele i kako se stav dionika uzeo u obzir.

 

Naše obrazloženje

Mnoge vlade još uvijek nisu provele sve zahtjeve Direktive. Odabrane dobrovoljne mjere nisu učinkovite, na primjer, kako bi se smanjilo onečišćenje iz poljoprivrede, ili nisu dodijeljena sredstva da se te mjere provedu. Mnoge vlade su zlouporabile mehanizam fleksibilnosti koji pruža ODV te su ga uzele kao pravilo čime omogućavaju da se ciljevi smanjuju, te si daju duži vremenski period da dovedu naše rijeke, jezera i akvifere u dobro stanje. Dodatno, zagađivači nisu prisiljeni platiti popravak štete koju uzrokuju našem vodnom okolišu.

 

4. Prema Okvirnoj direktivi o vodama, smatra se da je vodno tijelo u dobrom stanju samo kad je postignuto dobro stanje svih mjerodavnih elemenata kvalitete i kad su ispunjeni mjerodavni standardi kvalitete za dobro stanje (načelo one-out-all-out). Slažete li se sa sljedećim izjavama?

 • Načelom one-out-all-out osigurava se da su relevantni pritisci prikladno obuhvaćeni nacionalnim metodama za procjenu ekološkog stanja: Uglavnom se slažem
 • Primjenom načela one-out-all-out dobiva se jasna slika gdje su potrebna poboljšanja: Uglavnom se slažem
 • Razmatranjem rezultata procjene u skladu s načelom one-out-all-out omogućuje se odgovarajuće određivanje prioriteta mjera: Uglavnom se slažem
 • Javnosti bi bilo lakše objasniti ostvareni napredak kad se objavljeno službeno stanje ne bi moralo temeljiti na načelu one-out-all-out: Ne slažem se
 • Pristupom one-out-all-out za klasifikaciju potiče se države članice da se usredotoče na poboljšanje stanja vodnih tijela u kojima je najlakše postići dobro stanje, umjesto onih koja su u lošijem stanju: Ne slažem se
 • Trebalo bi razmotriti kako dopuniti procjenu na temelju načela one-out-all-out dodatnim pojedinostima o postignutom napretku u pogledu ekološkog stanja: Ne slažem se
 • Otklonom od procjene temeljene na načelu one-out-all-out mogla bi se smanjiti uočljivost neriješenih pitanja: Ne slažem se

 

Naše obrazloženje

Načelo “one out-all out” je važano znanstveno utemeljeno načelo ODV-a koje znači da, na primjer, ako je stanje populacije riba ispod standarda, ni rijeka ili jezero se ne mogu smatrati zdravim, iako im se kvaliteta vode popravila. Međutim, institucije mogu prikazati napredak u poboljšanju kemijskog stanja te rijeke ili jezera, te ih ovo načelo ne spriječava da opravdaju tu mjeru već dapače jamči kako rade na ublažavanju negativnih utjecaja. Ovo načelo prepoznaje kako su slatkovodni ekosustavi sastavljeni od složenih, međupovezanih i međuovisnih odnosa između vrsta i fizičkih procesa, te sadrži i princip predostrožnosti s obzirom na nesigurnost u to kako ove složene mreže međudjelovanja i međuovisnosti djeluju.

 

17. Prema vašem mišljenju, primjenjuje li se načelo povrata troškova (članak 9. Okvirne direktive o vodama) u vašoj zemlji?

Ne

 

Ako ste odgovorili „donekle” ili „ne”, objasnite:

Iako je većina država članica uvela ili prilagodila mehanizme naplate vode u skladu sa zahtjevima ODV-a, odgovarajuća naplata i dalje ostaje velik izazov diljem EU:

 • Naplata vode nije u potpunosti ili prikladno provedena kroz sektore, te je često ograničena na samo pročišćavanje otpadnih voda te vodu za piće.
 • Cijena ne odražava pravi trošak, s okolišnim i/ili troškom resursa koji je rijetko uključen u sustav naplate. Okolišni trošak i trošak resursa uglavnom uopće nisu uračunati.
 • Mnogi mehanizmi su selektivni i isključuju određene glavne korisnike ili zagađivače, te je često velika razlika u doprinosima različitih korisnika vode, gdje kućanstva uglavnom nose većinu tereta plaćajući puno više od poljoprivrede i/ili industrije.

 

Naše obrazloženje

Propis obvezuje države da zagađivač plati za sve mjere kojima će se ublažiti problem koji je uzrokovao. Međutim, to se još nije desilo i neke vlade su odabrale povećati račune za vodu, a ne primjenu prikladnih ekonomskih instrumenata, kad bi npr. intenzivni poljoprivrednici morali platiti zagađenje vode.

 

24. Uzimajući u obzir ciljeve i koristi Okvirne direktive o vodama, postoje li dokazi da je tijelima (nacionalnim, regionalnim ili lokalnim), gospodarskim subjektima (npr. industrijama, vodnim poduzećima), građanima ili drugim strankama Direktivom nametnuto nerazmjerno administrativno opterećenje?

Ne

 

Naše obrazloženje

Mjere kojima bi se naš vodni okoliš trebao vratiti u dobro stanje koštaju. Međutim, dobrobiti koje nam osiguravaju čiste rijeke, jezera i močvare daleko premašuju te troškove. Gospodarske grane koje su odgovorne za pritiske na naše vode trebaju provesti mjere kojima će riješiti te probleme. Nema dokaza da je ODV nametnula nesrazmjerne obveze. Štoviše, ODV ima nekoliko pravnih mehanizama kojima se osigurava da se mjere ne trebaju provesti ako su preskupe ili predstavljaju preveliki teret za industriju, npr. hidroenergetiku.

 

34. Mislite li da se provedbom Okvirne direktive o vodama, Direktive o standardima kvalitete okoliša, Direktive o podzemnim vodama i Direktive o poplavama poboljšala osviještenost javnosti o važnosti dobre kvalitete vode za okoliš i zdravlje ljudi i o tome kako se takva kvaliteta može postići?

Donekle

 

Ako ste odgovorili „donekle” ili „ne”, objasnite:

ODV je uspostavila brojne relevantne obveze koje, ako se primjenjuju dobro, mogu poboljšati razumijevanje i uvažavanje ljudi oko važnosti vode kako bi dali svoju podršku u postizanju ciljeva ODV-a. Međutim, unatoč nekim pozitivnim primjerima, zahtjev ODV-a oko sudjelovanja javnosti do sada nije bio u potpunosti proveden. Često su propuštene prilike za promociju dobrobiti zdravih slatkovodnih ekosustava, kako bi se ljudi uključili u provedbu ove ambiciozne Direktive te da se pojača društvena podrška.

 

Naše obrazloženje

Zahvaljujući obvezama EU propisa, mi znamo puno više o stanju našeg vodnog okoliša, o problemima koje trebamo riješiti, kao i gdje su moguće uspjesi u obnovi poplavnih nizina kako bi se smanjile štete od poplava ili gdje se može ukloniti brana kako bi se ponovno omogućile migracije riba. ODV također obvezuje vlade da se konzultiraju i uključe građane u donošenje odluka o budućnosti svojih rijeka, jezera i obala. Mada vlade nisu uspjele u odgovarajućem prepoznavanju vrijednosti vode i zdravih ekosustava, stoga se oni još uvijek prepoznaju samo kao izvor vode i energije. Kritične dobrobiti, kao što su slatkovodno ribarstvo, prirodna obrana od poplava za gradove te pronos sedimenta koji čuva svjetske delte da budu iznad razine mora, su često zanemarene.

 

37. Jesu li neki aspekti Okvirne direktive o vodama, Direktive o standardima kvalitete okoliša, Direktive o podzemnim vodama i Direktive o poplavama postali suvišni za postizanje dobrog stanja ili smanjenje rizika od poplava?

 • Okvirna direktiva o vodama - Ne
 • Direktiva o podzemnim vodama - Ne
 • Direktiva o standardima kvalitete okoliša - Ne
 • Direktiva o poplavama - Ne

 

Naše obrazloženje

Obveze koje su propisane ostaju relevantne i s obzirom na sve veće pritiske na naš vodni okoliš, rastuću potražnju za vodom, kao i povećanu učestalost poplava i suša. EU propis o vodi je dovoljno fleksibilan da se nosi s nestalnim okolnostima, uključujući i klimatske promjene ili nove tehnologije i ekonomski razvoj.

 

38. Omogućuju li odredbe Okvirne direktive o vodama o procjeni ekološkog stanja u dostatnoj mjeri razlikovanje učinaka klimatskih promjena od drugih učinaka?

Da, u potpunosti

 

Naše obrazloženje

ODV obvezuje države članice da ocijene pritiske na naš vodni okoliš. Utjecaj klimatskih promjena treba gledati kao još jedan pritisak te kao takav treba postati dio planova upravljanja vodnim područjima. Ovaj odnos između klimatskih promjena i ostalih pritisaka se može lako riješiti pažljivim definiranjem "ekološkog statusa". Štoviše, fleksibilni planski proces ODV-a jako dobro može upravljati utjecajima klimatskih promjena.

 

42. Jesu li odredbe Okvirne direktive o vodama i Direktive o podzemnim vodama dostatne za zaštitu vodnih tijela podzemnih voda od novih tehnologija poput frakiranja?

Da

 

Naše obrazloženje

ODV i njena direktiva kćerka o podzemnim vodama mogu prihvatiti pritiske koji se javljaju uslijed novog tehnološkog razvoja, zbog principa predostrožnosti i obveze suočavanja sa svim pritiscima na vodni okoliš - oboje u smislu ocjene kao i usvajanja isplativih kombinacija mjera za rješavanje tog pritiska. To bi uključivalo frakiranje koje ima dva potencijalna utjecaja na podzemne vode: korištenje vode za proces iskapanja te otpadne vode koje se javljaju nakon korištenja. Direktno ispuštanje onečišćivača u podzemne vode (npr. injektiranje otpadne vode iz frakiranja) je zabranjeno ODV-om. Zajedno sa ostalim dijelovima EU zakonodavstva (npr. Direktiva o procjenama utjecaja na okoliš, direktive o pticama i staništima, Direktiva o otpadu iz rudarenja, REACH regulativa, Regulativa o biocidima, Direktiva o odgovornosti za štetu na okolišu) frakiranje može biti regulirano, od planiranja i uključivanja javnosti u donošenje odluka, do suočavanja sa utjecajima na okoliš među državama članicama i prestanku tih aktivnosti.

 

46. Prema vašem mišljenju, u kolikoj su mjeri Okvirna direktiva o vodama, Direktiva o standardima kvalitete okoliša, Direktiva o podzemnim vodama i Direktiva o poplavama interno dosljedne?

U potpunosti interno dosljedne

 

Naše obrazloženje

Postizanje veće usklađenosti između politika unutar EU vodne politike je bio ključni razlog za uvođenje ODV-a. Glavni pritisci na vode su sada obuhvaćeni u jednom zajedničkom regulatornom okviru i dijelovi EU vodnog zakonodavstva su usklađeni te vremenski okviri i specifični zadaci, kao što su sudjelovanje javnosti, moraju biti usklađeni.

 

49. Smatrate li da je pravni okvir utvrđen zajedničkim djelovanjem Okvirne direktive o vodama, Direktive o standardima kvalitete okoliša, Direktive o podzemnim vodama i Direktive o poplavama usklađen sa sljedećim područjima sektorskih politika / politika okoliša?

 • Strategija EU-a za zelenu infrastrukturu: Potpuno usklađen
 • Politika o biološkoj raznolikosti: Potpuno usklađen
 • Politika o kemikalijama: Potpuno usklađen
 • Politika zaštite morskog okoliša: Potpuno usklađen
 • Politika prilagodbe klimatskim promjenama i njihova ublažavanja: Djelomično usklađen
 • Politika o industrijskim emisijama: Potpuno usklađen
 • Politike o kvaliteti zraka: Potpuno usklađen
 • Politike o otpadu: Potpuno usklađen
 • Učinkovitost upotrebe resursa: Potpuno usklađen
 • Odgovornost za okoliš: Potpuno usklađen
 • Kaznena djela protiv okoliša: Potpuno usklađen
 • Prometna politika: Neusklađen
 • Zaštita zdravlja: Potpuno usklađen
 • Poljoprivredne politike: Neusklađen
 • Istraživanje i inovacije: Potpuno usklađen
 • Financiranje iz programa Life+: Potpuno usklađen
 • Regionalna politika: Djelomično usklađen
 • Politika o civilnoj zaštiti: Potpuno usklađen
 • Drugo: energetika: Neusklađen

 

Dodatne napomene:

Mnogi dijelovi EU okolišnog zakonodavstva i EU okolišnih politika podržavaju i podržani su od strane ODV-a i njenih direktiva kćeri. Međutim, nedostatak uključivanja i usklađenost politika s ostalim sektorskim politikama (ponajprije poljoprivreda, promet i energetika) ugrožava ciljeve vodne EU legislative. Mora se naglasiti kako pravni okvir EU za održivo upravljanje vodama nije uzročnik ove neusklađenosti - analize pokazuju da je uzročnik nedostatak uključivanja pitanja o vodi u druge sektorske politike, te posljedično loše provedbe EU propisa o vodama, te se to očituje na različitim razinama. Na primjer, nedostatak koordinacije i usklađenosti politika se očituje u državama koje nisu iskoristile prilike za ulaganje u provedbu mjera ODV-a, a koje omogućuju financijski mehanizmi EU (naročito Kohezijski fond i Fond zajedničke poljoprivredne politike), te umjesto toga financiraju mjere kojima narušavaju provedbu ODV-a (npr. tehnička rješenja za upravljanje poplavama, plovidbu, navodnjavanje te odvodnju). Također postoji neučinkovita koordinacija između različitih vladinih institucija i odjela, te stoga nema ni koordinirane provedbe vodne politike s ostalim sektorskim politikama kao što su poljoprivreda, energetika i promet. To se isto odražava tijekom procesa investicijskih planiranja koji nisu usklađeni (npr. program ruralnog razvoja se priprema bez planova upravljanja vodnim područjima) ili su značajne razlike u različitim odjelima u mišljenju što je to održivo upravljanje vodama (npr. razlika između odjela za zaštitu okoliša i poljoprivrede o tome što je to "štednja vode").

 

Naše obrazloženje

ODV je usklađena sa zakonodavstvom za zaštitu okoliša i podržava postizanje ciljeva tih politika kao što je zaustavljanje smanjenja biološke raznolikosti. Postizanje ciljeva ODV-a se značajno potkopavalo kroz neodržive prakse promovirane sektorskim politikama EU, naročito u poljoprivredi, energetici i prometu, a ciljevi zaštite voda su trebali biti uključeni u te iste politike.

 

51. Koja je dodana vrijednost donošenja zakonodavstva na razini EU-a u odnosu na moguće rezultate zakonodavstva na nacionalnoj/regionalnoj razini?

Okvirna direktiva o vodama: Velika dodana vrijednost

Direktiva o podzemnim vodama: Velika dodana vrijednost

Direktiva o standardima kvalitete okoliša: Velika dodana vrijednost

Direktiva o poplavama: Velika dodana vrijednost

 

Naše obrazloženje

ODV je bila glavni pokretač u razvoju strožeg i ambicioznog nacionalnog zakonodavstva za zaštitu slatkovodnih ekosustava. Također je dovela do povećane suradnje i prekogranične zaštite rijeka koje dijeli nekoliko država EU, kao što su Dunav i Rajna. ODV je također pomogla u uspostavi ravnopravnih uvjeta za kompanije koje djeluju unutar jedinstvenog tržišta EU.

 

Završna pitanja

Ako želite proširiti neki od svojih odgovora ili dodati primjedbe ili informacije o drugim aspektima relevantnima za provjeru primjerenosti, upotrijebite okvir za unos teksta.

Zdravi slatkovodni ekosustavi su mi važni. Donekle sam upoznat/a s ODV-om i slažem se s organizacijama za zaštitu prirode kako ODV služi svrsi i njeni ambicioni ciljevi su opravdani:

 • Pristup Direktive je prikladan za sprječavanje daljnjeg propadanja, obnove slatkovodnih ekosustava i osiguranja pouzdanih izvora čiste vode za sve zakonite korisnike voda. ODV je dovela do strožih nacionalnih zakona za zaštitu voda, a inicijativa na razini EU je također opravdana jer voda ne poznaje granice. ODV je dovoljno fleksibilna da odgovori i socio-ekonomskim potrebama, upravljačkim strukturama, lokalnim osobitostima i tradicijama.
 • ODV je bitna za suočavanje s pritiscima s kojima se susreću vode EU te različitih uz vodu vezanih socio-ekonomskih izazova (uključujući i klimatske promjene te razvoj novih tehnologija). ODV načelo “one out, all out” ostaje kritičan, kao i upotreba odgovarajućeg naplaćivanja vode u skladu s principom zagađivač/korisnik plaća.
 • Kada se dobro primjenjivala, Direktiva je osigurala učinkovitu zaštitu i obnovu slatkovodnih ekosustava. Trenutačno slabo stanje voda EU posljedica je toga što moja vlada nema ambicije niti političke volje riješiti glavne pritiske na naše vode; to NIJE rezultat zakonskih odredbi ODV-a te pristupa upravljanju.
 • Uz zaštitu prirode, ODV je dodao vrijednost gospodarstvu i doprinio dodatnim društvenim koristima (npr. izbjegavanje troškova pročišćavanja voda, sprječavanje gospodarskih gubitaka uslijed suša i poplava, zdravstvene dobrobiti).
 • ODV je u skladu s ostalim propisima o okolišu EU te podupire ciljeve EU o ekonomskom razvoju. Međutim, postizanje ODV ciljeva je bilo značajno narušeno neodrživim praksama koje se promoviraju kroz sektorske politike EU (naročito poljoprivreda, energetika i promet).

Zahtijevam od Komisije i zemalja članica da ne mijenjaju ODV, nego da se Direktiva umjesto toga provodi i ojača, te da se ciljevi očuvanja voda uključe u sektorske politike, naročito one za poljoprivredu, energetiku, promet te upravljanje poplavama.

Djeluj sada

Aktiviraj se

 
Slažem se Politika zaštite privatnosti*
Slažem se sa gore navedenom politikom zaštite privatnosti. Moji podaci će biti pohranjeni tijekom trajanja ove kampanje. Svjestan sam da će moji podaci biti poslani i obrađeni od strane Europske komisije za potrebe javnog savjetovanja. Dopuštam Europskoj komisiji da anonimno objavi moje odgovore.
Pročitajte odgovore koji će u vaše ime biti poslani Europskoj komisiji
Molimo ispunite sva polja
Molimo provjerite vašu e-mail adresu
Vi ste već sudjelovali.
Molim vas da pristanete na izjavu o privatnosti
Oops, došlo je do pogreške. Molim vas osvježite mrežnu stranicu ili pokušajte kasnije.
Obavezna polja
 
375.386 su rekli što misle. Pomogni nam doseći 400.000 građana!

Utrostruči svoj utjecaj!

Hvala vam na sudjelovanju u ovoj akciji za zaštitu voda!

Pomozite nam da proširimo riječ.

Pitajte prijatelje da nam se pridruže.
P.S.: Ne zaboravite provjeriti svoju pristiglu poštu i potvrdite prijavu na naše vijesti.