Δράσε τώρα

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων – Δημόσια Διαβούλευση: Η θέση μας για την υπεράσπιση των υδάτινων οικοσυστημάτων και τα οφέλη που αυτά προσφέρουν στη φύση, την κοινωνία και την οικονομία.

 

Το πλαίσιο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη δημόσια διαβούλευση με θέμα την Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ) στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 μόνο στην αγγλική γλώσσα. Λόγω της καθυστέρησης στη διάθεση των ερωτήσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες (και ως εκ τούτου σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες), αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών απαντώντας μόνο μία ερώτηση και μεταφράζοντας την απάντηση αυτή σε όλες τις γλώσσες. Με αυτή την απάντηση, ωστόσο, εξετάζουμε όλες τις κύριες πτυχές της ανασκόπησης της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό, υποδεικνύοντας γιατί πιστεύουμε ότι η Οδηγία είναι κατάλληλη για το σκοπό της και πρέπει να διατηρηθεί.

 

Μόλις η επιτροπή έχει διαθέσιμες όλες τις ερωτήσεις σε όλες τις γλώσσες, θα απαντήσουμε σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις.

 

Εν τω μεταξύ, αν θέλετε να απαντήσετε σε περισσότερες από μία ερωτήσεις (στα αγγλικά), μπορείτε να το κάνετε συμμετέχοντας απευθείας στην πλήρη ηλεκτρονική διαβούλευση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην τελική ερώτηση ('Πρόσθετα σχόλια') μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω απάντηση ως οδηγό.

 

Απάντηση που θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους σας:

 

Απάντηση (Μέρος Ι) (μέγιστο 2000 χαρακτήρες):

 

Ενδιαφέρομαι για την παρούσα αλλά και τη μελλοντική κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων και συμφωνώ με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ) της ΕΕ είναι κατάλληλη για το σκοπό της και έχει επιτύχει στην προστασία και αποκατάσταση των υδάτων για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας την πιο λεπτομερή απάντησή μου σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ) είναι αποτελεσματική, αποδοτική, συναφής, συνεκτική και επωφελής στο πλαίσιο σχολίων του Μέρους ΙΙ της διαβούλευσης.

Ως πολίτης που ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, είμαι αντίθετος στην αλλαγή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ) και θέλω να διατηρηθούν τα υψηλά της πρότυπα όπως αυτά ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Επί του παρόντος, τα κράτη-μέλη δείχνουν ελάχιστη θέληση ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ). Αυτό αποδεικνύεται από τα αναποτελεσματικά Σχέδια Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας μου, τα προγράμματα μέτρων που δεν εφαρμόζονται επαρκώς, την ανεπαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση διαχειριστικών μέτρων, καθώς και την υπερβολική χρήση (και κατάχρηση) διαφόρων τύπων απαλλαγών που προβλέπονται στο πλαίσιο της Οδηγίας. Η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ) έχει ανάγκη όχι μόνο την πλήρη εφαρμογή της από τα κράτη μέλη, αλλά και την ενισχυμένη επιβολή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Ερώτηση (Μέρος ΙΙ): Πρόσθετα σχόλια

 

Απάντηση: Η παρουσία και διατήρηση υγιών υδάτινων οικοσυστημάτων είναι σημαντική για μένα. Είμαι ενήμερος για τις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ) και συμφωνώ με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ως προς το ότι είναι κατάλληλη για το σκοπό της και οι φιλόδοξοι στόχοι της είναι δικαιολογημένοι:

- Η προσέγγιση που ορίζεται στην Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ) είναι κατάλληλη για την αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, τη βελτίωση και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων καθώς και τη διασφάλιση αξιόπιστης παροχής καθαρού νερού για όλες τις έννομες χρήσεις του.. Η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ) έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση αυστηρότερων εθνικών νομοθεσιών για την προστασία των υδάτων καθώς και δικαιολογημένων δράσεων σε επίπεδο ΕΕ για την ορθολογικής διαχείρισης των πολύτιμων υδάτινων πόρων που δεν περιορίζονται από σύνορα. Η Οδηγία είναι αρκετά ευέλικτη προκειμένου να μπορεί να συμπεριλάβει κοινωνικοοικονομικές ανησυχίες και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις διοικητικές δομές, τις τοπικές συνήθειες, συνθήκες και παραδόσεις κάθε περιοχής.

- Η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ) εξακολουθεί να είναι σημαντική για την αντιμετώπιση ποικίλων πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα ύδατα της ΕΕ και των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που συνδέονται με το νερό [συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως η υδραυλική ρωγμάτωση (fracking)]. Η καταγραφή της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων βάσει ενιαίων αρχών και μέτρων παραμένει κρίσιμη, όπως συμβαίνει και με την τιμολόγηση του νερού, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

- Όταν εφαρμόζεται σωστά, η Οδηγία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, να προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού, να ενισχύει την προστασία και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, να διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και να αποτρέπει την περαιτέρω μόλυνσή τους καθώς και να συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες. Η τρέχουσα κακή κατάσταση των υδάτων στην ΕΕ οφείλεται στην έλλειψη οράματος και πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση των κυριότερων ζητημάτων και πιέσεων που αφορούν τα ύδατά μας. Αυτό ΔΕΝ είναι αποτέλεσμα των νομικών διατάξεων της Οδηγίας και της προσέγγισης στη διαχείριση των υδάτων.

- Επιπρόσθετα με την προστασία της φύσης (προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων), η Οδηγία είναι επωφελής για την υγεία των ανθρώπων και τη βιώσιμη ανάπτυξη ενώ αποφέρει πρόσθετα κοινωνικά οφέλη (π.χ. αποφυγή κόστους της επεξεργασίας του νερού, περιορισμός οικονομικών απωλειών λόγω ξηρασίας και πλημμύρας).

- Η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ) είναι συνεπής με άλλα νομοθετήματα της ΕΕ για το περιβάλλον και υποστηρίζει τους σχετικούς στόχους της ΕΕ για την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας έχει υπονομευθεί σημαντικά από μη βιώσιμες πρακτικές που προωθούνται στο πλαίσιο των τομεακών πολιτικών της ΕΕ (ιδίως γεωργίας, ενέργειας, μεταφορών).

Καλώ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όχι μόνο να διατηρήσουν την Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60/ΕΚ), αλλά παράλληλα να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν την εφαρμογή της και να ενσωματώσουν τους στόχους που αφορούν στην προστασία των υδάτων σε άλλες τομεακές πολιτικές (ιδίως στη γεωργία, την ενέργεια, τις μεταφορές, την διαχείριση πλημυρών κ.ά.).

Ανάλαβε δράση

 
Αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου*
Συμφωνώ με την παραπάνω πολιτική απορρήτου. Τα δεδομένα μου πρόκειται να διατηρηθούν για τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκστρατείας. Είμαι ενήμερος/η ότι τα δεδομένα μου θα μεταφερθούν προς και θα διαχειριστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημόσια διαβούλευση. Επιτρέπω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει την απάντησή μου ανώνυμα.
Διάβασε τις απαντήσεις που θα αποσταλούν εκ μέρους σου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας
Έχετε συμμετάσχει ήδη
Παρακαλούμε συμφωνείστε με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Κάτι δεν πήγε καλά! Παρακαλούμε ανανεώστε τη σελίδα ή δοκιμάστε αργότερα.
*Υποχρεωτικό πεδίο
 
139.400 άνθρωποι μίλησαν. Βοήθησέ μας να φτάσουμε τους 200.000 πολίτες!

Τριπλασίασε την επιρροή σου!

Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε σε αυτή την εκστρατεία για την προστασία του νερού!
 
Βοηθήστε μας να το διαδώσουμε.

Πείτε στους φίλους σας να συμμετάσχουν!
ΥΓ: Μην ξεχάσετε να ελέγξετε το email σας και να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στο newsletter.