375 386 ×
thank you · danke · merci · tak · gracias · grazie · благодаря́ · dziękuję · bedankt · obrigado · ευχαριστώ · köszönöm · mulțumesc · kiitos · poďakovať · hvala
Jednejte ihned

Naše odpověď pro nejlepší podporu vodních ekosystémů a jejich přínosu pro přírodu, společnost a ekonomiku

 

Evropská komise vyhodnocuje, zda evropská politika v oblasti ochrany vod splňuje svůj účel a hledá co největší množství názorů veřejnosti na to, jak důležité jsou ekosystémy sladkých vod, zda legislativa EU způsobila přechodu k udržitelnějšímu vodnímu hospodářství a zda to vedlo ke zlepšení stavu vodních útvarů. Online konzultace k Rámcové směrnici o vodní politice byly zahájeny 17. září 2018, a všichni občané, stejně jako širší komunita zainteresovaných osob, jsou žádáni o vyjádření svých názorů.

Rádi bychom navrhli následující odpovědi na otázky týkající se Rámcové směrnice o vodní politice (RSV) a dvou dceřiných směrnic, Směrnice o podzemních vodách a Směrnice o standardech kvality životního prostředí (známá také jako Směrnice o prioritních látkách), které představují základní rámec pro udržitelné vodní hospodářství v Evropě. Kromě toho, mnoho evropských vlád a sektorů s partikulárními ekonomickými zájmy chtějí RSV oslabit. Naše navrhované odpovědi usilují o to, aby tyto revoluční právní normy zůstaly účinné a napomáhaly změně paradigmatu směrem k udržitelnému vodnímu hospodářství v Evropě.

 

 

 

Část I - Dotazník pro širokou veřejnost

 

1. Jak hodnotíte současný stav evropských vod?

Nepříliš dobrý

 

Naše zdůvodnění

Přestože díky Rámcové směrnici o vodách došlo k určitému zlepšení, zejména pokud jde o některé znečišťující látky, stav evropských vod je stále špatný. Ve skutečnosti je 60 % řek, jezer a mokřadů na území EU v neuspokojivém stavu a nesplňují požadavky Rámcové směrnice o vodách na dosažení tzv. “dobrého stavu. Podzemní vody si sice vedou obecně lépe, v některých částech Evropy

však přetrvávají závažné problémy.

 

2. Když se zamyslíte nad různým využíváním vody a jejími funkcemi, jakou prioritu byste přisoudili následujícím otázkám?

 • ochrana zdrojů pitné vody a systémů jejích dodávek: vysoká priorita                       
 • ochrana vod před znečištěním: vysoká priorita
 • dostupnost pitné vody a vody pro použití v domácnostech: vysoká priorita                            
 • dostupnost vody pro zavlažování v zemědělství: nízká priorita                    
 • dostupnost vody pro průmysl: nízká priorita
 • dostupnost vody pro rekreační účely: vysoká priorita                      
 • dostupnost vody pro účely dopravy: nízká priorita
 • dostupnost vody pro výrobu energie: nízká priorita
 • ochrana přirozených vod a s nimi spojených ekosystémů: vysoká priorita                             
 • prevence a ochrana před povodněmi: vysoká priorita                                     

 

Naše zdůvodnění

Pokud by RSV byla správně implementována, měl by být dostatek vody pro všechny legitimní účely. Zajištění pitné vody a podpora ekosystémů jako zdroje vody pro další uživatele by měly být prioritní, pokud jde o využívání vod.

 

3. Máte pocit, že současné hospodaření je udržitelné a že je voda využívána udržitelným způsobem?

Ne

 

Naše zdůvodnění

Členské státy zatím ukazují málo odhodlání vypořádat se s hlavními příčinami neudržitelného využívání evropských vodních zdrojů. Současná implementace evropského vodního práva – které existuje právě proto, aby zajistilo udržitelné využívání vody – je typické rozsáhlým využíváním a často I zneužíváním výjimek a pružného rámce, který umožňuje vládám odkládat nutná opatření, snižovat cíle či umožnit, aby destruktivní projekty dostávaly zelenou. Současné plány povodí jsou navíc neúčinné kvůli neefektivnímu plánování odpovědnými institucemi, malému zapojení zainteresovaných skupin, spoléhají příliš na dobrovolné iniciativy a nejsou podpořeny odpovídajícími finančními prostředky na implementaci kontrolních mechanismů. V konečném důsledky pak tyto nedostatky vedou k tomu, že nejsou naplněny environmentální cíle. Velcí uživatelé a znečišťovatelé vod (např. zemědělci používající neekologické zemědělské postupy) neplatí svůj podíl na nápravě škod, které způsobili vodnímu prostředí, takže tyto škody nesou daňoví poplatníci a spotřebitelé prostřednictvím účtů za vodu.

 

6. Domníváte se, že se hospodaření s vodou ve vaší zemi zlepšilo poté, co byly zavedeny rámcová směrnice o vodě (2003) a směrnice o povodních (2009)? Uvedená data znamenají roky, kdy byly tyto směrnice provedeny do právních řádů jednotlivých států.

Ano, do jisté míry

 

Naše zdůvodnění

Přestože cíle vodní politiky EU ještě nebyly dosaženy ambice členských států z hlediska udržitelného nakládání s vodami jsou nízké, RSV měla pozitivní vliv na praxi vodního hospodářství napříč Evropou. Vznikly robustní administrativní struktury a naše znalosti o stavu a vlivech na řeky, jezera, mokřady, delty, podzemní a pobřežní vody v EU se významně zlepšily. Zjistili jsme také, jaké jsou nejefektivnější opatření, jak negativní vlivy omezovat. Významně se také zlepšila transparentnost a účast veřejnosti v oblasti vodního hospodářství, což jsou v obou případech přímé důsledky implementace RSV. A konečně jsme zaznamenali pokrok v mezinárodní spolupráci mezi zeměmi se společnými povodími. Což vedlo k životně důležité přeshraniční ochraně sladkovodních ekosystémů.

 

7. Domníváte se, že se po zavedení rámcové směrnice o vodě zlepšila jakost povrchových a podzemních vod ve vaší zemi?

Ano, do jisté míry

 

Naše zdůvodnění

Pokrok závisí zcela na vůli členských států podniknout nezbytné kroky k ochraně jejich řek, jezer, mokřadů a podzemních vod. Tam, kde byla RSV implementována správně, k takovému zlepšení opravdu došlo. Obecně řečeno, viděli jsme, jak napříč Evropou vedla kombinace opatření přijatých dle RSV k omezení znečištění z komunálních, průmyslových a zemědělských zdrojů, a pomohla zabránit negativním změnám přírodních podmínek také zastavením některých destruktivních projektů. Evropou prošla vlna revitalizačních projektů obnovujících sladkovodní ekosystémy, a některé z nich (např. odstranění přehrad) měly okamžitý pozitivní vliv na obnovu biodiverzity.

 

8. Které z následujících skutečností mohou podle vás představovat překážku ve snaze dosáhnout dobrého kvalitativního a/nebo kvantitativního stavu povrchových/podzemních vod? (Přiřaďte ke každé skutečnosti známku od 1 do 5, kde 5 = velmi významná překážka, 4 = velká překážka, 3 = středně významná překážka, 2 = mírná překážka, 1 = žádná překážka. Ohodnoťte pokud možno všechny skutečnosti, ale můžete také zvolit „nevím / nemám vyhraněný názor“.).

 

Kvantitativní hlediska

 • narůstající poptávka po pitné vodě / zvyšování počtu obyvatel: 2 (mírná překážka)
 • narůstající poptávka po vodě k výrobě energie, v průmyslu a zemědělství: 5 (velmi významná překážka)
 • narůstající poptávka po vodě v průmyslových činnostech: 3 (středně významná překážka)
 • narůstající poptávka po vodě pro zavlažování v zemědělství: 5 (velmi významná překážka)
 • zvyšující se sucho (vedoucí ke snížení dostupnosti vody) v důsledku změny klimatu: 2 (mírná překážka)

 

Znečištění vod

 • znečištění vod v důsledku používání pesticidů v zemědělství: 5 (velmi významná překážka)
 • znečištění vod živinami z: 5 (velmi významná překážka)

(a) městských a průmyslových výpustí čistíren odpadních vod: 2 (mírná překážka)

(b) zemědělského použití hnojiv a hnoje: 5 (velmi významná překážka)

 • znečištění těžkými kovy z jakéhokoli zdroje, včetně historické důlní činnosti: 5 (velmi významná překážka) 
 • perzistentní znečištění organickými chemickými látkami, které jsou nyní v EU zakázány: 4 (velká překážka)
 • nově se objevující kontaminující látky (např. mikroplasty, léčivé přípravky): nevím / nemám vyhraněný názor

(a) mikroplasty: nevím / nemám vyhraněný názor

(b) léčivé přípravky: 3 (středně významná překážka)

(c) ostatní nově se objevující znečišťující látky: nevím / nemám vyhraněný názor

  • nepřiměřená regulace emisí znečišťujících látek: 2 (mírná překážka)

 

Biologická rozmanitost

 • negativní dopad na vodní ekosystémy: 5 (velmi významná překážka)
 • negativní dopad na suchozemské ekosystémy, které jsou závislé na vodě: 5 (velmi významná překážka)

 

Rozvoj infrastruktury

 • fyzické změny vodních útvarů (např. napřimování říčních koryt, budování přehrad, ochrana před povodněmi, těžební činnost): 5 (velmi významná překážka)
 • nedostatečná kapacita kanalizace (vedoucí k zahlcení): 3 (středně významná překážka)
 • nepřiměřené nebo omezené zásobníky (zavlažování, výroba energie apod.): nevím / nemám vyhraněný názor
 • úniky pitné vody z distribuční vodovodní sítě: 3 (středně významná překážka)

 

Odběr vody

 • nezákonný nebo nehlášený odběr vody: 5 (velmi významná překážka)
 • regulované ale neudržitelné čerpání vody: 5 (velmi významná překážka)
 • nízké poplatky za odběr (podpora plýtvání a/nebo neprovádění odvodu či opětovného použití vody): 5 (velmi významná překážka)

 

Naše zdůvodnění

Sladkovodní ekosystémy čelí obrovskému množství negativních vlivů. Nicméně k těm, které představují nejvýznamnější překážky dosažení a udržení dobrého ekologického stavu, patří: znečištění ze zemědělství, nadměrné odběry vody z … a vodních toků (z velké části opět v důsledku neudržitelných zemědělských praktik) a změny přirozeného charakteru řek a dalších sladkovodních ekosystémů v důsledku vlivu vodních elektráren, vodní dopravy, zemědělství a protipovodňové ochrany. Další překážkou pro udržení dobré kondice řek, jezer, mokřadů, podzemních a pobřežních vod je skutečnost, že největší znečišťovatelé neplatí spravedlivý podíl odpovídající škodám, které působí (je to velmi silně vyjádřený požadavek RSV, který ale není v této chvíli naplňován). Dopad nově se objevujících znečišťujících látek včetně mikroplasových částic na dosažení cílů RSV nebyl dosud vyhodnocen.

 

9. Jaké jsou hlavní problémy vodního hospodářství ve vaší zemi nebo regionu? Zaškrtněte ty nejdůležitější.

Maximálně 5

 • chybějící priority v oblasti vodohospodářství na úrovni státu
 • nedostatečné konzultace s širokou veřejností a zúčastněnými stranami a jejich zapojení do této otázky
 • nedostatečné začlenění vodohospodářských aspektů do ostatních odvětví souvisejících s vodou a konfliktní plánování
 • výzvy vyplývající ze zemědělské činnosti (např. živiny, eutrofizace, pesticidy, odběr vody apod.)
 • Jiné: nedostatek politické vůle vlády omezit nejvýznamnější negativní vlivy na sladkovodní ekosystémy (zemědělství, vodní elektrárny, vodní doprava, protipovodňová ochrana) projevující se také používáním výjimek a nepřidělováním finančních prostředků pro opatření ve vodním hospodářství.

 

Naše zdůvodnění

Vlády prokazují zjevný nedostatek politické vůle se efektivně vypořádat s hlavními negativními vlivy na sladkovodní ekosystémy, což je zjevně největší překážkou pro udržitelné vodní hospodářství v Evropě. Tyto nízké ambice jsou také dány tím, že voda není vysoko na seznamu priorit a význam zdravých sladkovodních ekosystémů je často podceňován. Platí zejména pro potřebu vymáhat zodpovědnost od sektorů zemědělství, energetiky a dopravy. Například zemědělská politika EU podporuje intenzivní zemědělství a dotuje rozvij hydroenergetiky bez ohledu na dopady, které tyto sektory mají na biodiversitu. Vodní politiky prosazují nevhodně lokalizovaný rozvoj infrastruktury bez ohledu na vodní a na bodu vázané druhy a přírodní stanoviště. Chybějící či nedostatečné zapojení veřejnosti (včetně ekologických organizací a širší veřejnosti) do rozhodování o věcech významných z hlediska ochrany a obnovy našich vod, stejně jako nedostatek vůle poskytnout potřebné finanční prostředky také představují překážky pro potřebná opatření.

 

 

11. Jaká opatření měla podle vás největší vliv na zlepšení jakosti vody a efektivnost využití vody od chvíle, kdy byla v roce 2003 do právních řádů jednotlivých států transponována rámcová směrnice o vodě? (Přiřaďte ke každému opatření známku od 1 do 5, kde 5 = velmi výrazné zlepšení, 4 = velké zlepšení, 3 = středně významné zlepšení, 2 = mírné zlepšení, 1 = žádné zlepšení. Ohodnoťte pokud možno všechna opatření, ale můžete také zvolit „nevím / nemám vyhraněný názor“.).

 • přísnější regulace znečištění životního prostředí: 3 (středně významné zlepšení)
 • přísnější regulace vedoucí k minimalizaci používání nebezpečných chemických látek v průmyslu apod.: 3 (středně významné zlepšení)
 • mezinárodní spolupráce v boji proti znečištění: 3 (středně významné zlepšení)
 • měna přístupu k využití vody pro výrobu/přeměnu energie (např. hydroelektrická energie, systémy chladicí vody apod.): 2 (mírné zlepšení)
 • efektivnější technologie čištění odpadních vod: 4 (velké zlepšení)
 • lepší technologie v domácnostech / v zařízeních ke snížení spotřeby vody (např. záchody s dvojitým splachováním, sprchové hlavice s úspornějším průtokem vody, ekologické pračky): 2 (mírné zlepšení)
 • sazby za využití vody (např. na základě průmyslových, zemědělských a domácích vodoměrů): 3 (středně významné zlepšení)
 • více veřejně dostupných informací o jakosti vody, její dostupnosti a přídělech: 2 (mírné zlepšení)
 • udržitelnější používání vody v zemědělství : 2 (mírné zlepšení)
 • změny v zemědělských postupech, které mohou ovlivnit jakost vody a její dostupnost (např. omezené používání pesticidů, ekologické zemědělství, střídání plodin apod.): 2 (mírné zlepšení)
 • městské plánování, které vytvoří prostor pro vodu: 3 (středně významné zlepšení)
 • lepší integrace ochrany a využívání vody v dopravě: 2 (mírné zlepšení)
 • akademický výzkum a výzkumné a inovační činnosti související s efektivnějším využíváním vody a odstraněním možných zdrojů kontaminace: 2 (mírné zlepšení)
 • jiné: /

 

Naše zdůvodnění

Jak se ukázalo, nejefektivnějšími prostředky pro dosažení cílů RSV byly regulační opatření, jako omezení používání některých znečišťujících látek, využití ekonomických nástrojů, jako jsou vodní daně, a implementace opatření vyplývajících ze souvisejících právních norem EU, jako je např. čištění odpadních vod. Dobrovolné nástroje, zvláště týkající se znečištění ze zemědělství či nadměrných odběrů vody, byly mnohem méně účinné.

 

13. Obáváte se, jaký může mít změna klimatu případný dopad na jakost vody a její dostupnost?

ano, v případě jakosti i dostupnosti

 

14. Domníváte se, že se podnikají dostatečné kroky, aby se potlačil nepříznivý dopad změny klimatu na jakost vody a její dostupnost?

ne

 

Naše zdůvodnění (pro odpovědi na otázky 13 a 14)

V mnoha částech Evropy, zvláště ve Středozemí, zvýší klimatická změna pravděpodobně poptávku po vodě a sníží zásoby vody. Jinde se naopak problémem stanou zvýšené průtoky, povodně či zvýšení mořské hladiny, což bude mít vliv na kvalitu vody a infrastrukturu pro dodávky pitné vody. Podobné jevy již pozorujeme, a v příštích letech budou nabývat na intenzitě. Je třeba uvést, že to není jen klimatická změna, ale především nevhodné hospodaření s vodními zdroji, co vede k nedostatku vedly či povodňovým škodám. Vlády budou muset dělat mnohem více, aby současně uspokojili potřebu vody pro udržitelní zemědělství, výrobu energie a průmysl, ale také rostoucí populaci a sladkovodní ekosystémy. RSV je perfektním nástrojem k řešení těchto problémů.

 

22. Nakolik znáte následující právní předpisy EU a požadavky, které zahrnují?

rámcová směrnice o vodě: průměrně

směrnice o podzemích vodách: průměrně

směrnice o normách environmentální kvality: průměrně

směrnice o povodních: průměrně

 

23. Přispěly výše uvedené právní předpisy EU k tomu, že jsou dnes řeky a jezera méně znečištěné a bezpečnější než před deseti lety?

ano, do značné míry

 

Naše zdůvodnění

Ve většině evropských řek a jezer došlo k pozoruhodnému snížení znečištění z komunálních a průmyslových odpadních vod (např. čpavku a fosfátů). Velká většina vod v řekách a jezerech, které jsou vhodné ke koupání, je také hodnocena jako kvalitní. Problémy nicméně přetrvávají u plošného znečištění ze zemědělství.

 

24. Přispěly výše uvedené právní předpisy EU k tomu, že jsou podzemní vody ve vaší zemi méně znečištěné a bezpečnější než před deseti lety?

ano, do jisté míry

 

Naše zdůvodnění

Podzemní vody reagují na opatření omezující znečištění pomaleji než řeky a jezera, proto byl trend snižování znečištění u nich méně patrný. Tlak ze zemědělství přetrvává a je hlavní příčinou špatného stavu podzemních vod v Evropě.  

 

25. Jak hodnotíte celkový přínos výše uvedených právních předpisů EU k lepší správě vodních zdrojů, včetně množství vody a její dostupnosti?

Velký přínos

 

Naše zdůvodnění

RSV byla hlavním motorem rozvoje přísnějších a ambicióznějších národních právních předpisů zaměřených na udržitelné využívání vodních zdrojů a ochranu sladkovodních ekosystémů před znečištěním, nadměrnými odběry a negativními změnami prostředí. Příklady z celé Evropy ukazují, že pokud je RSV správně implementována, vede ke zlepšení nakládání s vodami a následně také k zlepšení stavu ekosystémů, biodiverzity a služeb, které ekosystémy poskytují lidem, přírodě i ekonomice. I když je třeba udělat mnoho pro to, aby RSV byla správně implementována a prosazována, vyhovuje RSV účelu, ke kterému byla vytvořena.

 

26. Jak hodnotíte celkový přínos výše uvedených právních předpisů EU k prevenci znečištění mezinárodních a pobřežních vod (včetně fjordů, estuárů, lagun, delt)?

velký přínos

 

Naše zdůvodnění

Rozsah RSV poskytuje brakickým a pobřežním vodám stejnou ochranu, jako řekám a jezerům. I u těchto vod došlo ke zlepšení stavu ohledně chemického znečištění. Přesto jsou tyto vody znečištěné více než řeky a jezera, což naznačuje, že členské státy nevěnují dostatečnou pozornost svým fjordům, ústím, lagunám a deltám.

 

Doplňující připomínky:

Leží mi na srdci současný a budoucí stav sladkovodních ekosystémů a souhlasím s ekologickými organizacemi, že Rámcová směrnice vodní politiky (RSV) vyhovuje svému účelu, přispěla k ochraně a obnově našich vod, a prospěla ekonomice i společenským zájmům. Prosím, vezměte v potaz mé podrobnější vysvětlení, proč považuji RSV za účinnou, efektivní, významnou, koherentní a s přidanou hodnotou, jak je uvedeno v poznámce v části II tohoto dotazníku.

 

Jako občan, kterému záleží na stavu životního prostředí, nesouhlasím se změnami RSV, chtěl bych, aby její přísné požadavky zůstaly zachovány a byly naplněny v celé Evropě. V současné době členské státy nedostatečně usilují o správnou implementaci RSV.  Projevuje se to v neúčinných plánech povodí, programech opatření, které jsou nedostatečně naplňovány, v nedostatku financí věnovaných implementaci kontrolních mechanismů a nadměrného používání (a zneužívání) různých typů výjimek, které RSV umožňuje. RSV vyžaduje plnou implementaci členskými státy a zvýšený nátlak na její naplnění ze strany Evropské komise.

 

 

 

Část II - dotazník pro odborníky z řad zúčastněných stran

 

1. Nakolik bylo provádění výše uvedených směrnic účinné z hlediska plnění následujících cílů?

 • zabránit zhoršování stavu: středně účinné
 • chránit a zlepšovat stav vodních ekosystémů: středně účinné
 • snížit chemické znečištění povrchových vod: vysoce účinné
 • snížit znečištění povrchových vod živinami: málo účinné
 • snížit chemické znečištění podzemních vod: vysoce účinné
 • snížit znečištění podzemních vod živinami: málo účinné
 • chránit útvary podzemních vod před úbytkem: málo účinné
 • prosazovat udržitelné využívání vody: málo účinné
 • zlepšit hydromorfologické podmínky povrchových vod: málo účinné
 • přispět k ochraně mořských a pobřežních vod: málo účinné
 • zajistit dostatečné investice do infrastruktury a opatření: málo účinné
 • snížit náklady na výrobu pitné vody: středně účinné
 • zmírnit účinky období sucha: středně účinné
 • řídit povodňová rizika: středně účinné
 • přispět k zajištění dostatečných dodávek vody dobré jakosti: středně účinné

 

Naše zdůvodnění

Účinnost legislativy jde ruku v ruce s tím, jak je implementována. Tam, kde byla aplikována vhodná kombinace opatření (např. zákaz používání nebezpečných látek pro omezení chemického znečištění), byla účinnost legislativy středně či velmi účinná. Účinnější opatření je nutné použít pro další cíle, jako např. omezení znečištění organickými látkami ze zemědělství.

 

3. Jsou podle vašich dostupných informací všechny požadavky směrnic ve vaší zemi účinně uplatňovány a prosazovány?

ne

 

Pokud ne, uveďte příklady nejzávažnějších nedostatků v provádění příslušných směrnic:

Rámcová směrnice o vodě:

 • Neefektivní plány povodí (PP) a programy opatření (PO), které neobsahují odpovídající a ekonomicky výhodnější typy opatření eliminující nejzávažnější ohrožení (velmi často dokonce ani opatření vyplývající ze základních směrnic EU upravujících konkrétní aspekty vodního hospodářství – nitráty, průmyslové odpadní vody); opatření jsou často příliš nekonkrétní a neodpovídají identifikovaným hrozbám, a příliš často také zůstávají na dobrovolné bázi, neboť vlády váhají se zaváděním závazných opatření. Chybějí také revitalizační opatření ve větším měřítku.
 • Nevyhovující monitoring a metody pro posuzování a klasifikaci vodních útvarů. Vyskytují se nepřesnosti a nejistoty ohledně skutečného stavu a příčin selhávání; velmi zjevné hrozby či projevy zhoršování stavu jsou často opomíjeny.
 • PP a PO jsou často přijímány bez odpovídající finanční podpory zahrnuté do veřejných rozpočtů, plány na získání prostředků z fondů EU nejsou konkretizovány, stejně jako způsoby, jak se budou největší uživatelé (např. zemědělci) podílet na nákladech na kompenzaci odběrů vody či odstraňování znečištění. Nejsou dostatečně zhodnoceny ekonomické a společenské přínosy vyplývající ze zlepšení stavu vod.
 • V některých zemích legislativa zabraňuje revize a změny stávajících povolení, např. pro vodní elektrárny či odběry vody, naplnění RSV proto nelze zajistit.
 • Nadměrné využití a zneužití výjimek různého druhu. Zdůvodnění pro tyto výjimky je často nedostatečné a není zřejmé, zda jsou podnikány kroky směřující k dosažení cílů; občas jsou používány plošné výjimky pro celé sektory (např. protipovodňovou ochranu).
 • Proces rozhodování je nedostatečně transparentní a účast veřejnosti není dostatečně zajištěna. Není vždy jasné, jak k rozhodnutím došlo a zda byly vypořádány připomínky a stanoviska zúčastněných.

 

Naše zdůvodnění

Mnoho vlád ještě neimplementovalo všechny požadavky. Zvolená dobrovolná opatření nejsou účinná, např. pokud jde o znečištění ze zemědělství, nebo nejsou zajištěny finanční prostředky na jejich uvedení do praxe. Mnoho vlád zneužívá výjimky umožňované RSV jako pravidlo a snižuje tak stanovené cíle a odkládá zlepšení stavu našich řek, jezer a podzemních vod na později. Často také nejsou znečišťovatelé nuceni k náhradě škod, které působí našeho vodnímu prostředí.

 

4. Podle rámcové směrnice o vodě je vodní útvar v dobrém stavu pouze v případě, že jsou v dobrém stavu všechny relevantní kvalitativní složky a jsou splněny relevantní normy kvality pro dobrý stav (zásada „one-out-all-out“). Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními?:

 • Zásada „one-out-all-out“ zajišťuje, že všechny relevantní vlivy jsou ve vaší zemi přiměřeně zahrnuty do metod posuzování ekologického stavu.: souhlasím do značné míry
 • Výsledkem přístupu „one-out-all-out“ je jasná představa o tom, kde je třeba situaci zlepšit.: souhlasím do značné míry
 • Zřetel k výsledkům posouzení podle zásady one-out-all-out umožňuje vhodně stanovit prioritní opatření.: souhlasím do značné míry
 • Veřejnosti by bylo jednodušší vysvětlit pokrok, kterého se dosáhlo, kdyby se zveřejněný oficiální stav na zásadě „one-out-all-out“ zakládat nemusel.: nesouhlasím
 • Přístup „one-out-all-out“ ke klasifikaci podněcuje členské státy se zaměřit na zlepšení těch vodních útvarů, které se blíží dobrému stavu, než těch, které jsou v nejhorším stavu.: nesouhlasím
 • Bylo by vhodné prozkoumat, jak doplnit posouzení „one-out-all-out“ o podrobnější údaje o dosaženém pokroku v oblasti ekologického stavu.: nesouhlasím
 • Ustoupit od posuzování na základě zásady „one-out-all-out“ by představovalo riziko, že se pustí ze zřetele nevyřešené otázky.: souhlasím do značné míry

 

Naše zdůvodnění

Významným vědeckým principem RSV je „jedno špatně – všechno špatně“, což znamená např., že pokud je nevyhovující stav rybích populací, pak stav řeky nebo jezera nemůže být hodnocen jako dobrý, i když se např. zlepšila čistota vody.  Zodpovědné instituce však samozřejmě mohou pokrok ve snižování chemického znečištění propagovat. Tento vědecký princip nemá sloužit jako výmluva pro nečinnost, ale spíše k zajištění toho, aby byly podniknuty kroky v nápravě ve všech aspektech stavu vod.  Tento princip zohledňuje fakt, že vodní ekosystémy jsou tvořeny složitými, vzájemně propojenými a vzájemně se ovlivňujícími vztahy mezi organickými a fyzikálními procesy, a odráží princip předběžné opatrnosti vzhledem k nejistotě ohledně toho, jak tato složitá síť prvků a vztahů funguje.  

 

17. Je podle vás ve vaší zemi uplatňována zásada návratnosti nákladů (článek 9 rámcové směrnice o vodě)?

ne

 

Pokud ne nebo částečně, vysvětlete:

Přestože většina členských států zavedla či upravila pravidla pro stanovení cen vody podle požadavků RSV, zůstává stanovení cen závažným problémem v celé Evropě:

 • Stanovování cen vody nebylo adekvátně a plně implementováno ve všech sektorech, a bývá omezeno jen na čištění odpadních vod a poskytování pitné vody.
 • Ceny neodráží skutečné náklady, environmentální náklady a náklady na obnovování zdrojů jsou zřídka brány v potaz; často nejsou ani vyčísleny.
 • Některé mechanismy jsou selektivní a nezahrnují hlavní uživatele a znečišťovatele, takže dochází k obrovským nerovnostem mezi podílem jednotlivých skupin uživatelů, kdy domácnosti často platí mnohem více než zemědělství nebo průmysl.

 

Naše zdůvodnění

Legislativa zavazuje státy, aby přinutily znečišťovatele platit za opatření, určené k nápravě škod, které tito znečišťovatelé způsobili. Tento princip však dosud nebyl plně uplatněn a některé vlády raději zvyšují účty za vodu, než aby zavedly pravidla, kde by např. intenzivně zemědělsky hospodařící podniky platily za způsobené škody.

 

24. S přihlédnutím k cílům a přínosům rámcové směrnice o vodě existují nějaké důkazy, že tato směrnice představuje neúměrnou administrativní zátěž pro orgány (vnitrostátní, regionální nebo místní), hospodářské subjekty (např. průmyslové podniky, vodohospodářské společnosti), jednotlivce nebo další strany?

ne

 

Naše zdůvodnění

Opatření, která mají uzdravit naše vody, něco stojí. Přínosy plynoucí ze zdravých řek, jezer a mokřadů však tyto náklady výrazně převyšují. Hospodářská odvětví, která negativně ovlivňují stav našich vod, musí zavádět opatření, která tyto problémy řeší. Neexistují důkazy, že by samotná RSV stanovovala nespravedlivou distribuci těchto požadavků. RSV navíc obsahuje právní postupy, které umožňují nepodniknout opatření, které by byly nepřiměřeně nákladné nebo měly příliš velký dopad na některé odvětví, např. výrobu elektrické energie.

 

34. Domníváte se, že provádění rámcové směrnice o vodě, směrnice o normách environmentální kvality, směrnice o podzemních vodách a směrnice o povodních zvýšilo schopnost veřejnosti ocenit, jak je dobrá jakost vody důležitá pro životní prostředí a lidské zdraví, a pochopení veřejnosti pro to, jak lze této dobré jakosti dosáhnout?

částečně

 

Pokud ne nebo částečně, vysvětlete:

RSV definovala určitý počet závazků, které při správné implementaci zlepšují pochopení a uznání významu vody a zajišťují podporu dosažení cílů RSV u veřejnosti. Přes některé pozitivní příklady však nebyl požadavek účasti veřejnosti v rámci RSV plně implementován. Příležitost seznámit veřejnost s přínosy zdravých vodních ekosystémů a zapojit veřejnost do implementace ambiciózní RSV byla tak často promarněna.   

 

Naše zdůvodnění

Díky požadavkům legislativy EU víme mnohem více o stavu vodního prostředí, problémech, které je nutno řešit a také kde je možné úspěšně obnovením přirozených záplavových území omezit povodňové škody nebo odstranit migrační překážky pro ryby. RSV také zavazuje vlády k veřejným konzultacím a zapojení veřejnosti do rozhodování o budoucnosti jejích místních řek, jezer a pobřeží. Vlády však často nedostatečně oceňují význam vody a zdravých ekosystémů, které jsou stále vnímány jen jako zdroj vody a energie. Zásadní přínosy jako přirozená ochrana měst před povodněmi, příležitost k udržitelnému rybářství a režim splavenin, který udržuje delty nad stoupající hladinou moře, jsou často přehlíženy.

 

 

 

 

 

 

37. Jsou některé aspekty rámcové směrnice o vodě, směrnice o normách environmentální kvality, směrnice o podzemních vodách a směrnice o povodních dnes již překonané z hlediska dosažení dobrého stavu vody nebo snížení povodňových rizik?

- Water Framework Directive: ne

- Groundwater Directive: ne

- Environmental Quality Standards Directive: ne

- Floods Directive: ne

 

Naše zdůvodnění

Právně zakotvené závazky zůstávají relevantní vzhledem k rostoucím negativním vlivům na vodní prostředí, zvyšujícím se nárokům na spotřebu vody a stoupající četnosti a intenzitě povodní a suchých období. Vodní legislativa EU je dostatečně pružná vzhledem k proměnlivým podmínkám, včetně klimatické změny a technického a ekonomického rozvoje.

 

38. Umožňují ustanovení rámcové směrnice o vodě o posuzování ekologického stavu dostatečně rozlišit dopady změny klimatu od ostatních dopadů?

určitě ano

 

Naše zdůvodnění

RSV zavazuje členské státy ke zhodnocení negativních vlivů na vodní prostředí. Dopady klimatické změny lze chápat jako dodatečný vliv a je třeba je příslušně zahrnout do plánování jednotlivých zemí v oblasti vod. Vztah mezi klimatickou změnou a dalšími vlivy lze vyjádřit v rámci pečlivé definice „ekologického stavu“. Pružný proces plánování v rámci RSV je také vhodně nastaven pro eliminaci dopadů klimatické změny.

 

42. Jsou ustanovení rámcové směrnice o vodě a směrnice o podzemních vodách dostatečné, aby ochránily útvary podzemní vody před technologickým vývojem, jako je například frakování (hydraulické štěpení)?

ano

 

Naše zdůvodnění

RSV a dceřiná směrnice o podzemních vodách mohou reagovat na negativní vlivy vznikající při rozvoji nových technologií. Je tomu tak díky principu předběžné opatrnosti a závazku vypořádat se se všemi negativními vlivy na vodní prostředí – jak ve smyslu posouzení, tak i přijetí cenově efektivní kombinace opatření na jejich eliminaci. K těmto technologiím patří také těžba břidličného plynu, která má dva potenciální důsledky pro podzemní vody: odběr vody pro injektáž a odtok odpadní vody. Přímý únik znečišťujících látek do podzemních vod je v rámci RSV zakázán. Spolu s dalšími právními normami EU (směrnice o EIA, směrnice o ptácích a o stanovištích, směrnice o odpady z těžby, nařízení REACH, nařízení o regulaci biocidů, směrnice o odpovědnosti za environmentální škody) lze těžbu břidličného plynu regulovat, od fáze plánování a zapojení veřejnosti do rozhodování po vypořádávání se s environmentálními důsledky v rámci členských států a ukončení aktivit.

46. Jak vnitřně soudržné jsou podle vás rámcová směrnice o vodě, směrnice o normách environmentální kvality, směrnice o podzemních vodách a směrnice o povodních?

vnitřně zcela soudržné

 

Naše zdůvodnění

Dosažení větší koherence vodní politiky v rámci EU bylo klíčovým důvodem pro zavedení RSV. Hlavní problémy jsou nyní řešeny v rámci společného právního rámce, jednotlivé právní předpisy EU v oblasti vod jsou koherentní a jednotlivé kroky, jako je např. zajištění účasti veřejnosti, musí být koordinovány.

 

 

49. Považujete právní rámec kolektivních opatření rámcové směrnice o vodě, směrnice o normách environmentální kvality, směrnice o podzemních vodách a směrnice o povodních za soudržný s následujícími environmentálními/odvětvovými politickými oblastmi?

 • strategie EU pro zelenou infrastrukturu: zcela soudržné
 • politika EU v oblasti biologické rozmanitosti: zcela soudržné
 • politika v oblasti chemických látek: zcela soudržné
 • politika ochrany mořského prostředí: zcela soudržné
 • politika přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování: částečně soudržné
 • směrnice o průmyslových emisích: zcela soudržné
 • právní předpisy týkající kvality ovzduší: zcela soudržné
 • právní předpisy týkají se odpadu: zcela soudržné
 • účinné využívání zdrojů: zcela soudržné
 • odpovědnost za životní prostředí: zcela soudržné
 • trestná činnost proti životnímu prostředí: zcela soudržné
 • dopravní politika: nesoudržné
 • ochrana zdraví: zcela soudržné
 • zemědělská politika: nesoudržné
 • výzkum a inovace: zcela soudržné
 • finanční nástroj LIFE+: zcela soudržné
 • regionální politika: částečně soudržné
 • politika civilní ochrany: zcela soudržné
 • jiné: energetika: nesoudržné

 

Uveďte jakékoli poznámky::

Mnoho jednotlivých právních norem EU v oblasti ochrany životního prostředí podporuje a je podporováno RSV a jejími dceřinými směrnicemi. Nedostatečná integrace a koherence s politikami v dalších sektorech (zejména zemědělství, doprava energetika) ztěžuje dosažení cílů práva EU v oblasti ochrany vod. Je třeba zdůraznit, že právní rámec EU pro udržitelné vodní hospodářství není příčinou této nekoherence – analýzy ukazují, že nedostatečná integrace potřeb ochrany vod do jiných oblastí je kořenem nedostatečné implementace RSV; prostředky z finančních mechanismů EU (zejména Fondu soudržnosti a Společné zemědělské politiky) jsou často používány k financování aktivit, které jsou v rozporu s cíli RSV (např. v oblasti technické protipovodňové ochrany, vodní dopravy, zavlažování a odvodňování pozemků). Nedostatečná je také koordinace mezi různými vládními institucemi a sektory, a následně také koordinace vodní politiky s politikami jiných sektorů, např. zemědělství, energetiky a dopravy. To se odráží také v nesouladu různých procesů plánování investic (např. plány rozvoje venkova jsou připravovány odděleně od plánů povodí) nebo v závažných rozdílech mezi pojetím udržitelného vodního hospodářství mezi různými sektory (např. rozdíl mezi sektory zemědělství a životního prostředí v chápání toho, co jsou „úspory vody“).

 

Naše zdůvodnění

RSV je koherentní s dalšími právními normami v oblasti ochrany životního prostředí a podporuje dosažení dalších environmentálních cílů, jako je např. zastavení poklesu biodiverzity. Pokrok v dosahování cílů RSV je však významně omezován neudržitelnými praktikami prosazovanými v rámci jiných sektorových politik EU, zejména v oblasti zemědělství, energetiky a dopravy. Cíle ochrany vod musí být integrovány do těchto sektorových politik.

 

 

 

 

51. Jaká je přidaná hodnota přijetí právních předpisů na úrovni EU ve srovnání s tím, čeho by se dalo dosáhnout právními předpisy na vnitrostátní/regionální úrovni?

rámcová směrnice o vodě: vysoká přidaná hodnota

směrnice o podzemích vodách: vysoká přidaná hodnota

směrnice o normách environmentální kvality: vysoká přidaná hodnota

směrnice o povodních: vysoká přidaná hodnota

 

Naše zdůvodnění

RSV byla hlavním hnacím motorem rozvoje přísnější a ambicióznější národní legislativy pro ochranu sladkovodních ekosystémů. Přinesla také rozvoj spolupráce a přeshraniční ochrany povodí společných pro více členských států, jako v případě Dunaje a Rýna. RSV také pomohla sjednotit podmínky pro firmy působící v rámci společného trhu EU.

 

 

Závěrečné otázky

Chcete-li některou ze svých odpovědí rozvést nebo přidat připomínky či informace o některém z dalších aspektů, který je pro kontrolu účelnosti důležitý, využijte textový rámeček níže.

Vodní ekosystémy jsou pro mě důležité. Jsem v principu obeznámen s RSV a souhlasím s ekologickými organizacemi, že vyhovuje svému účelu a její ambiciózní cíle jsou plně oprávněné:

 • Přístup nastavený RSV je adekvátní pro prevenci degradace a obnovu vodních ekosystémů a zajištění spolehlivých dodávek vody pro veškeré legitimní způsoby využití. RSV vedla k přijetí přísnějších právních norem na národní úrovni. Jednotný právní rámec v oblasti ochrany vod na území EU je oprávněn také proto, že voda nezná hranic. RSV je dostatečně pružná, aby umožnila zahrnout sociální a ekonomické ohledy, různé správní systémy a místní kulturní tradice.
 • RSV zůstává relevantní pro zvládání negativních vlivů na evropské vody a s vodami souvisejícími společenskými a ekonomickými problémy (včetně klimatické změny a nových technologií, např. těžba břidličného plynu). Definice zdravého ekosystému na základě principu „jedno špatně, všechno špatně“ má klíčový význam, stejně jako stanovování cen vody na základě principu „znečišťoval/uživatel platí“.
 • Je-li RSV správně implementována, prokazuje svou efektivnost při ochraně a obnově vodních ekosystémů. Současný špatný stav vod je způsoben nedostatkem politické vůle k řešení hlavních příčin tohoto stavu; NENÍ výsledkem právních ustanovení RSV a jejího přístupu k vodnímu hospodářství.
 • Kromě ochrany přírody má RSV přidanou hodnotu pro ekonomiku a poskytuje další přínosy (snížení nákladu na úpravu vody, prevence škod způsobených povodněmi a suchem, zlepšení zdraví).
 • RSV je koherentní s dalšími právními normami EU v oblasti ochrany životního prostředí a podporuje ekonomické cíle EU. Dosažení cílů RSV je však výrazně omezováno neudržitelnými praktikami v rámci jiných sektorových politik EU (např. zemědělství, doprava, energetika).

Apeluji na Evropskou komisi a členské státy, aby neměnili RSV, ale zaměřili se na její implementaci a na integraci jejích cílů do jiných sektorových politik (zemědělství, energetika, doprava a protipovodňová ochrana).

 

 

 

 

 

Jednejte ihned

Zapojte se

 
Souhlasím se zásadami ochrany soukromí*
ISouhlasím s výše uvedenými zásadami ochrany soukromí. Má data budou uložena během trvání této kampaně. Jsem si vědom toho, že má data budou předána a zpracována Evropskou komisí v rámci veřejných konzultací. Souhlasím, aby Evropská data uveřejnila mou odpověď anonymně.
Přečtětre si odpovědi, které budou Vaším jménem zaslány Evropské komisi
Prosím vyplňte všechna pole
Prosím zkontrolujte svou emailovou adresu
Již jste se zúčastnil/a
Prosím potvrďte souhlas se zásadami ochrany soukromí
Ups, něco se stalo. Prosím znovu načtěte stránku nebo to zkuste později.
*Povinné pole k vyplnění
 
375 386 lidí využilo práva se vyslovit. Pomozte nám dosáhnout počtu  400 000 občanů!

Ztrojnásobte dopad své akce!

Děkujeme Vám za účast v této akci na ochranu vod!

Pomozte nám dát vědět ostatním.

Požádejte své přátele, aby se také zapojili.
PS: Nezapomeňte zkontrolovat svou emailovou schránku a potvrdit předplatné Vašeho newsletteru.